tathata
a speck of dust.
Message
"ส่วนนวนิยายเรื่องจุติเป็นการ “สร้าง” ประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงการ “คืนปากกา” ให้คนธรรมดาได้มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์และปรากฏเสียงเล่าเรื่องของตน"
47
Stories
152
Followers
38
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR