T I M E .

เวลาเท่านั้นที่จะบอกเราได้

ทุกสิ่งดำเนินไปตามห้วงของกาลเวลา
ทุกชีวิตดำเนินไปตามห้วงของกาลเวลา

ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไป
ทุกชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
ตามห้วงของกาลเวลา...


ใครจะบอกได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
ใครจะบอกได้ว่าคุณจะมีความสุข
ใครจะบอกได้ว่าคุณจะมีความทุกข์
ใครจะบอกได้ว่าคุณเลือกถูก
ใครจะบอกได้ว่าคุณเลือกผิด
ใครจะบอกได้ว่าจะมีอะไรคงอยู่
ใครจะบอกได้ว่าจะมีอะไรหายไป

ใครจะบอกได้?


นอกจาก”เวลา”...






SHARE
Writer
plutoandneptune
Writer and Reader
เรารักฝนที่กำลังตก :)

Comments