("-")​
I.เวลาจะเดินเร็วก็เมื่ิอเรามีความสุข
และจะเดินช้าเมื่อเราโศกเศร้า​เสียใจ
II.ทุกครั้งที่เราเจ็บปวดควรดีใจไว้นะ
ว่าตัวเรานั้นยังมีความรู้สึก
III.อาวุธจะอันตรายที่สุดก็ต่อเมื่ออยู่ในมือ
ของคนที่ใช้มันเป็น
IV. ทุกความเสียใจ.. ย่อมมีเห็นผลของมันเสมอ
V.ถ้าเกิดคนที่คุณชอบ ไม่ชอบคุณ
คุณควรชอบต่อไป(555)
VI.คนเราจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปที่สุดก็ตอนที่เจอผลกระทบของมัน
VII.ในบางครั้งเราควรปล่อยเสือไปสักครั้ง แต่ก็อย่าลืมระวังมันมากกว่าเดิม
SHARE
Written in this book
..... (=_=)​(:-:)​

Comments