คุณรู้หรือไม่ว่าจะกลายเป็นคนที่เป็นสุขมากที่สุดได้อย่างไร?
ในยุคที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง จะเป็นคนที่เป็นสุขมากที่สุดได้อย่างไรกัน? นั่นคือการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับความรอดของพระเจ้าในยุคสุดท้าย แล้วจะสามารถต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? องค์พระเยซูตรัสว่า: “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27) หนังสือวิวรณ์บทที่ 2-3 ได้กล่าวถึงเจ็ดครั้งว่า: “ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลาย” ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ล้วนมีหนึ่งคำสำคัญที่ตรงกัน นั่นก็คือการ “ฟัง” คือการให้ความสำคัญกับการฟังเสียงของพระเจ้าจึงจะสามารถได้ต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับเปโตร ยอห์น หญิงชาวสะมาเรียและคนอื่น ๆ ในตอนนั้น ที่จำเสียงของพระเจ้าได้จากพระวจนะของพระเจ้า พวกเขาได้ต้อนรับพระเมสสิยาห์ ได้รับความรอดของพระเจ้า และกลายเป็นคนที่เป็นสุข บัดนี้มีเพียงคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่เป็นประจักษ์พยานว่าพระเจ้าทรงเสด็จกลับมาแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงความจริงและทรงปฏิบัติพระราชกิจใหม่ โดยการที่เราแสวงหาที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น จึงจะมีโอกาสต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และกลายเป็นคนที่เป็นสุขมากที่สุดในยุคสุดท้ายได้

หากคุณมีคำถามใด ๆ หรือหากต้องการศึกษาเจาะลึกพระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ยินดีต้อนรับให้ติดต่อเราผ่านทาง messenger แล้วเราจะสื่อสารกับคุณทางออนไลน์ นอกจากนี้คุณยังสามารถฝากข้อความในพื้นพี่แสดงความคิดเห็นไว้ใต้โพสต์ได้โดยตรงเช่นกัน แล้วเราจะติดต่อคุณโดยทันที

ติดต่อเรา โปรดคลิก 👉 http://m.me/kingdomsalvationth
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments