“ลองกอง ดูกู ลางสาด”

“ลองกอง ดูกู ลางสาด”
ลองกอง เป็นลางสาดพันธุ์หนึ่งชนิดที่เปลือกหนาและยางน้อย เป็นพืชวงศ์เดียวกันกับดูกู
ลองกอง มาจากภาษายาวี “ดอกอง”
ดูกู มาจากภาษาอินโดนีเซีย “Duku”
ลางสาดหรือลังสาด มาจากภาษามลายู "langsat"

ส่วนที่น่าสืบค้นต่อคือที่มาของ ลองกองตันหยงมัส ลองกองที่หวานที่สุด

#มอสกับเรื่องเล่าของเขา
#มอสกับวันหยุดของเขา

อ้างอิง พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
SHARE
Writer
MOSOW
explorer
I like to tell stories. The story of feeling all around me.

Comments