เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าทรงเรียบง่ายอย่างที่เจ้ากล่าวหรือ?"
รับชมตอนนี้ 👉 https://youtu.be/fE2rAapvtvg

ในช่วงหลายปีดังกล่าว สิ่งที่ผู้คนได้เห็นนั้น
ไม่ใช่เพียงพระวิญญาณและไม่ใช่เพียงมนุษย์เพศชายผู้หนึ่ง
แต่ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ตรงกับมโนคติที่หลงผิดใดๆ ของมนุษย์อีกด้วย
เมื่อเป็นดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีวันหยั่งถึงพระเจ้าได้อย่างครบถ้วน
พวกเขาเฝ้าแต่เชื่อครึ่งและไม่เชื่อครึ่งในพระองค์—
เป็นทำนองว่าพระเจ้ามีอยู่จริง แต่ก็เป็นภาพมายาในฝันเช่นกัน—
นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใด กระทั่งทุกวันนี้ ผู้คนยังคงไม่รู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น
พวกเจ้าสามารถสรุปความเป็นพระเจ้าได้ด้วยประโยคเรียบง่ายประโยคเดียวจริงๆ หรือไม่?
พวกเจ้ากล้าพูดจริงๆ หรือว่า
"พระเยซูไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า
และพระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเยซู"?
พวกเจ้ากล้าพอที่จะพูดได้จริงๆ หรือว่า
"พระเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระวิญญาณ และพระวิญญาณไม่ใช่อื่นใดนอกจากพระเจ้า"?
พวกเจ้าพูดได้ง่ายๆ เลยหรือว่า
"พระเจ้าเป็นแค่มนุษย์ที่สวมสภาพเนื้อหนัง"?
พวกเจ้ากล้าที่จะยืนกรานจริงๆ หรือว่า
"พระฉายาของพระเยซูคือพระฉายาอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"?
พวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเอง
มาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริงๆ หรือ?
พวกเจ้าสามารถใช้คารมโวหารของตัวเอง
มาอธิบายพระฉายาและพระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนจริงๆ หรือ?
บัดนี้ เจ้ารู้อย่างแท้จริงหรือไม่ ในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น?
พระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่?
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณใช่หรือไม่?
พระเจ้าทรงเป็นผู้ชายจริงๆ หรือ?
เฉพาะพระเยซูเท่านั้นหรือที่สามารถทำให้พระราชกิจที่พระเจ้าจะต้องทำนั้นเสร็จสิ้น?
หากพวกเจ้าเลือกเพียงหนึ่งข้อจากข้างต้นเพื่อสรุปแก่นแท้ของพระเจ้า
พวกเจ้าก็เป็นผู้เชื่อผู้จงรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียเหลือเกิน
พวกเจ้าก็เป็นผู้เชื่อผู้จงรักภักดีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้เท่าทันเสียเหลือเกิน
หากว่าพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจในฐานะผู้มาจุติเป็นมนุษย์ในเนื้อหนังไปครั้งหนึ่งและแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
พวกเจ้าจะจำกัดขอบเขตพระองค์ไหม?
เจ้าสามารถเข้าใจพระองค์อย่างถ้วนทั่วได้โดยการมองเพียงแวบเดียวจริงๆ หรือ?
พวกเจ้าสามารถสรุปความเป็นพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์จาก
สิ่งที่พวกเจ้าได้รับการเปิดเผยในระหว่างช่วงชีวิตที่ผ่านมาจริงๆ หรือไม่?
หากพระเจ้าได้ทรงพระราชกิจแบบเดียวกันในทั้งสองครั้งของการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์
พวกเจ้าจะล่วงรู้เกี่ยวกับพระองค์ได้อย่างไร?
พวกเจ้าจะทิ้งให้พระองค์ถูกตอกตรึงกางเขนไปตลอดกาลอย่างนั้นหรือ?
พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรือ?
พระเจ้าอาจทรงเรียบง่ายอย่างที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอย่างนั้นหรือ?
จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments