คุณรู้วิธีที่จะได้รับการชื่นชมจากพระเจ้าในการเชื่อพระเจ้าหรือไม่?
A. สุขสำราญไปกับพระคุณและพระพรอันล้นเหลือจากพระเจ้า

B. ดูหมายสำคัญและการอัศจรรย์

C. ปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า กลายเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าและรักพระเจ้า

การไล่ตามแบบใดดังข้างต้นที่สอดคล้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า? ให้เรามาแสวงหาคำตอบจากพระวจนะของพระเจ้าด้านล่างนี้กัน!

พระเจ้าตรัสว่า“อะไรหรือคือความเชื่อแท้จริงในพระเจ้าวันนี้? มันคือการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นความเป็นจริงของชีวิตของเจ้าและการรู้จักพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์เพื่อที่จะสัมฤทธิ์ในความรักที่แท้จริงสำหรับพระองค์ เพื่อให้ชัดเจน: ความเชื่อในพระเจ้าเป็นไปเพื่อที่เจ้าอาจเชื่อฟังพระเจ้า รักพระเจ้า และปฏิบัติหน้าที่ซึ่งควรได้รับการปฏิบัติโดยสิ่งทรงสร้างอย่างหนึ่งของพระเจ้า นี่คือจุดหมายของการเชื่อในพระเจ้า เจ้าจะต้องสัมฤทธิ์ในความรู้หนึ่งเกี่ยวกับความดีงามของพระเจ้า เกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงคู่ควรเพียงใดต่อความเคารพ เกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าทรงพระราชกิจแห่งความรอดในบรรดาสิ่งทรงสร้างของพระองค์และการทำให้พวกเขามีความเพียบพร้อม—เหล่านี้คือสาระจำเป็นอันประจักษ์แจ้งของความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า ความเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วเป็นการสลับเปลี่ยนจากชีวิตหนึ่งในเนื้อหนังไปสู่ชีวิตหนึ่งของการรักพระเจ้า จากชีวิตหนึ่งภายในความเป็นธรรมชาติไปสู่ชีวิตหนึ่งภายในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น มันคือการออกมาจากภายใต้แดนครอบครองของซาตานและการใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่และการปกป้องของพระเจ้า มันคือการที่สามารถจะสัมฤทธิ์ในความเชื่อฟังต่อพระเจ้าและความไม่เชื่อฟังต่อเนื้อหนัง มันคือการยอมให้พระเจ้าทรงได้รับหมดทั้งหัวใจของเจ้า ยอมให้พระเจ้าทรงทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อม และปลดปล่อยตัวเจ้าเองเป็นอิสระจากอุปนิสัยอันเสื่อมทรามเยี่ยงซาตาน ความเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วเป็นไปเพื่อที่ฤทธานุภาพและพระสิริของพระเจ้าอาจได้รับการสำแดงในตัวเจ้า เพื่อที่เจ้าอาจทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง และสามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้าได้ต่อหน้าซาตาน ความเชื่อในพระเจ้าไม่ควรวนเวียนอยู่กับความอยากที่จะได้เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์ และไม่ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังส่วนตัวของเจ้า มันควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาการรู้จักพระเจ้า และการสามารถเชื่อฟังพระเจ้า และ เช่นเดียวกับเปโตร การเชื่อฟังพระองค์จนกระทั่งคนเราถึงแก่ความตาย เหล่านี้คือจุดหมายหลักของการเชื่อในพระเจ้า เรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้าและทำให้พระองค์พึงพอพระทัย การกินและการดื่มพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้เจ้ามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า เพียงภายหลังจากนั้นแล้วเท่านั้นเจ้าจึงสามารถเชื่อฟังพระองค์ได้ ต่อเมื่อเจ้ารู้จักพระเจ้าแล้วเท่านั้น เจ้าจึงสามารถรักพระองค์ได้ และการบรรลุจุดหมายนี้คือจุดหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่มนุษย์ควรมีในความเชื่อของเขาในพระเจ้า ในความเชื่อของเจ้าในพระเจ้า หากเจ้ากำลังพยายามที่จะได้เห็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์อยู่เสมอ มุมมองของความเชื่อนี้ในพระเจ้าก็ย่อมผิด ความเชื่อในพระเจ้าโดยหลักแล้วคือการยอมรับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นความเป็นจริงของชีวิต จุดหมายของพระเจ้านั้นบรรลุได้ด้วยการนำพระวจนะของพระเจ้าจากพระโอษฐ์ของพระองค์ไปฝึกฝนปฏิบัติและยึดถือพระวจนะไว้ภายในตัวเจ้าเท่านั้น ในการเชื่อพระเจ้า มนุษย์ควรเพียรพยายามให้ได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า เพื่อสามารถนบนอบต่อพระเจ้า และเพื่อความเชื่อฟังอันครบบริบูรณ์ต่อพระเจ้า หากเจ้าสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้โดยปราศจากคำพร่ำบ่น มีความใส่ใจต่อความประสงค์ของพระเจ้า สัมฤทธิ์ในวุฒิภาวะของเปโตร และมีลักษณะแนวแบบเปโตรตามที่พระเจ้าได้”

จากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าบทนี้ ทุกคนพอจะเข้าใจวิธีที่จะได้รับการชื่นชมจากพระเจ้าในการเชื่อพระเจ้าบ้างแล้วหรือไม่? ยินดีต้อนรับให้สื่อสารกับเราด้วยการแสดงความคิดเห็นไว้ใต้โพสต์ หากคุณรู้สึกว่าการแบ่งปันในวันนี้สามารถช่วยคุณได้ ขอให้คุณโปรดแบ่งปันข้อความนี้ให้แก่เพื่อนคริสเตียนของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นพบวิธีที่จะได้รับการชื่นชมจากพระเจ้าในการเชื่อพระเจ้าได้ด้วยเช่นกัน
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments