ในการต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้น อย่าได้เดินตามรอยโธมัส
“เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” นี่คือถ้อยคำที่พระเยซูตรัสกับโธมัสหลังจากที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ จากตัวอักษรตามพระคัมภีร์พวกเราทุกคนต่างก็สามารถเข้าใจถึงความหมายที่องค์พระเยซูตรัสถ้อยคำนี้ได้ แต่ในยุคสุดท้ายเมื่อเกิดภัยพิบัติอย่างบ่อยครั้ง ประโยคนี้เป็นคำแจ้งเตือนอะไรสำหรับพวกเราที่ต้อนรับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า? เรามาร่วมกันแบ่งปัน

อันที่จริงแล้วถ้อยคำที่องค์พระเยซูตรัสกับโธมัสหลังจากที่ทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพนั้น พระเจ้าไม่เพียงแต่กล่าวโทษโธมัสเท่านั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการตักเตือนของพระเจ้าสำหรับพวกเราทุกคนที่เชื่อในพระเจ้า พระเจ้าไม่ปราถนาให้เราเป็นเหมือนอย่างโธมัส โธมัสยึดมั่นกับมุมมองที่ไม่เชื่ออย่างดื้อด้านว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ส่งผลให้เมื่อตอนที่เขาติดตามพระเจ้านั้น ไม่ให้ความสำคัญในพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ยืนยันว่าเป็นการทรงปรากฏของพระเจ้าจากพระวจนะพระเจ้า

ท่าทีของผู้คนต่อการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้าย หลายคนคิดว่าหากไม่ใช่องค์พระเยซูที่ขับมาบนเมฆขาวนั่นคือเทียมเท็จ ไม่ว่าใครจะเป็นพยานว่าพระเยซูกลับมาแล้วก็จะไม่เชื่อ และยึดมั่นในมุมมองของตนเองอย่างดื้นรั้น จะต้องเห็นองค์พระเยซูเสด็จมาในหมู่เมฆจึงจะเชื่อ นี่ไม่ใช่มุมมองเดียวกับโธมัสหรอกหรือ? หากเราไม่ปล่อยวางมโนคติและจินตนาการของตนเองเกี่ยวกับการกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ให้ความสำคัญในการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตรวจสอบและแสวงหาหนทางที่แท้จริงด้วยความรู้สึกบกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ อย่างนี้จะสูญเสียโอกาสในการได้รับความรอดและการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้โดยง่าย พระเยซูตรัสว่า: “เพราะท่านเห็นเราท่านจึงเชื่อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข” พระวจนะของพระเยซูเป็นการแจ้งเตือนพวกเราในยุคสุดท้ายว่า อย่าให้เราเดินตามรอยเท้าของโธมัส!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า: “การทรงกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาผู้ที่สามารถยอมรับความจริงได้ แต่สำหรับพวกที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้แล้ว นี่เองคือหมายสำคัญหนึ่งแห่งการกล่าวโทษ พวกเจ้าควรเลือกเส้นทางของพวกเจ้าเอง และไม่ควรหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และปฏิเสธความจริง เจ้าไม่ควรเป็นคนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์และโอหัง แต่เป็นคนที่เชื่อฟังการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และถวิลหาและแสวงหาความจริง พวกเจ้าจะได้รับประโยชน์ด้วยวิธีนี้เท่านั้น เราแนะนำให้พวกเจ้าก้าวย่างบนเส้นทางแห่งความเชื่อในพระเจ้าด้วยความรอบคอบระมัดระวัง อย่าด่วนสรุป ยิ่งไปกว่านั้น อย่าทำตัวตามสบายและไร้ความคิดในความเชื่อในพระเจ้าของเจ้า พวกเจ้าควรรู้ว่าอย่างน้อยที่สุด บรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าควรถ่อมใจและมีความเคารพ”

แล้วในช่วงระหว่างที่ภัยพิบัติเกิดขึ้นอย่างบ่อยครั้ง เราจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรกัน?

เรียนรู้เพิ่มเติม โปรดคลิก 👉 http://m.me/kingdomsalvationth
SHARE
Writer
GodIsMySavior
Author
พระคริสต์ในยุคสุดท้ายพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือการกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า ทำการพิพากษาเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า เพื่อนำข่าวประเสริฐยุคสุดท้ายไปสู่มนุษย์ทุ

Comments