𝑏𝑡𝑤𝑢𝑠;
แ ล้ ว ร ะ ห ว่ า ง พ ย า ย า ม ตั ด ใ จ แ ต่ ต้ อ ง
เ จ็ บ ป ว ด เ พ ร า ะ ยั ง ค ง ยึ ด ติ ด กั บ อ ดี ต
กั บ ก า ร แ อ บ ช อ บ อ ยู่ เ ห มื อ น เ ดิ ม แ ล ะ
เ ฝ้ า ม อ ง เ ข า อ ยู่ ห่ า ง ห่ า ง โ ด ย ที่ แ ก น่ ะ
ไ ม่ แ ข ว น มั น ไ ว้ กั บ ค ว า ม ห วั ง ใ จ แ ก มั น
เ อ น เ อี ย ง เ ลื อ ก ไ ป ท า ง ไ ห น ม า ก ก ว่ า ?
SHARE

Comments