เพื่อยุทธศาสตร์ มันต้องแบบนี้
จาก thailand fulture foundation ในกรุงเทพธุรกิจ ตัดมา


เลียนแบบมาปรับใช้ ไม่ต้องใช้สติปัญญาบ้างก็ได้ เพราะที่ใช้มาไม่เห็นได้เรื่องในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมามีกรณีหนึ่งที่

น่าสนใจ โดยเยาวชนชาวเบลเยียมจ�านวน

มากประท้วงรัฐบาลที่ไม่มีการด�าเนินการ

เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างเป็น

รูปธรรม จนกลายเป็นขบวนการ “Youth

for Climate Belgium”

เพื่อตอบสนองการเคลื่อนไหว Citizen

Lab ได้ตั้งแพลตฟอร์ม “Youth4Climate”

และเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ส่งแนวคิดและข้อเสนอเพื่อจัดการกับการ

ประเด็นด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในระยะเวลาเพียง 3 เดือน มีผู้ส่งแนวคิด

จ�านวน 1,700 แนวคิด ความคิดเห็นจ�านวน

2,600 ความคิดเห็นและมีการโหวต 32,000

ครั้งให้กับความคิดริเริ่มที่ประชาชนต้องการ

สนับสนุนระบบปัญญาประดิษฐ์บนแพลตฟอร์ม

ช่วยวิเคราะห์แนวคิดเหล่านี้และจัดกลุ่ม

ล�าดับความส�าคัญ 15 เรื่องที่ประชาชนให้

ความส�าคัญอย่างรวดเร็ว เช่น การส่งเสริม

พลังงานสะอาด การลดขยะ การฟื้นฟูพื้นที่ป่า

การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การแบนโฆษณาส�าหรับสินค้าที่ไม่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม จนน�าไปสู่การพัฒนาข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย 16 ข้อที่มาจากประชาชน

เพื่อให้รัฐบาลไปด�าเนินการ

รัฐบาลที่ใช้แพลตฟอร์มแบบนี้พบว่า

ประสบผลในเชิงบวก โดยเมืองคอร์ไทรจ์

(Kortrijk) ใช้แดชบอร์ดเพื่อประมวลผล

การมีส่วนร่วมจากประชาชน 1,300 ที่ใช้

แพลตฟอร์มนี้ โดยสามารถจัดกลุ่มแนวคิด

จากการสนทนาและแบ่งปันผลการวิเคราะห์

ให้กับประชาชน สามารถน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาของเมืองอย่างมีส่วนร่วม

SHARE

Comments