การอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือสัตว์อื่น
จากคอลัมน์จุดประกาย กรุงเทพธุรกิจ โดยคุณปริญญา ชาวสมุน

ตัดมาบางส่วนผมชอบไอเดียนะ การรักษาธรรมชาติที่สัตว์เลือกแล้วว่า ฉันจะอยู่ที่นี่

โดยเจ้าของพื้นที่เข้าใจ เมตตา หาวิธีให้มันได้อยู่ที่นี่ อย่างดี และพึ่งพากันนางอายในโรงแรม

“มีแขกบางคนเห็นนางอาย แล้วมาเล่าให้ทาง

โรงแรมฟัง พนักงานของเราก็บอกว่าผมเห็นอยู่

เป็นประจ�าตามต้นนั้นตามต้นนู้น ก็เลยมั่นใจว่า

นางอายอาศัยอยู่ในโรงแรมเราจริงๆ” ค�าบอกเล่า

จากปาก ชานน วงศ์สัตยนนท์ ผู้บริหาร เขาหลัก

เมอร์ลิน รีสอร์ท ยืนยันถึงการพบเห็นสัตว์ป่าตาโต

ที่เพิ่งขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้

ภายในรีสอร์ทของเขาสังเกตกันได้ว่า บริเวณป่ารอบๆ เขาหลัก

เมอร์ลิน มีลดลงทุกวัน เพราะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมา

เรื่อยๆ มีโรงแรมอื่นโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ หรือถ้าไม่ใช่

ร้านค้า หรือโรงแรมก็จะเป็นสวนปาล์ม บริเวณ

ต้นไม้ที่นางอายอาศัยอยู่ได้ก็จะน้อยลงเรื่อยๆ

ทางคุณ Nancy จึงแนะน�าให้โยงเชือกจาก

ข้างนอกเข้ามาสู่โรงแรมเพื่อให้นางอายสัญจรได้

เพราะนางอายไม่ค่อยเดินบนพื้นดิน และถ้ามัน

ลงมาก็อาจโดนรถชนหรือโดนจับไปเป็นสัตว์เลี้ยง

ผิดกฎหมายก็ได้”

การที่สัตว์ป่าหายากอย่างนางอายมาปรากฏ

ตัวในรีสอร์ท หากมองเป็นจุดขายก็ใช่ แต่ถ้า

ผู้ประกอบการจะมองข้ามไปแล้วเดินหน้าธุรกิจ

แบบเต็มขั้นก็ไม่แปลก ทว่าพันธกิจพิเศษเรื่อง

การอนุรักษ์นางอายนั้นส�าคัญกว่าผลก�าไร ชานน

อธิบายให้เห็นภาพว่านางอายเป็นสัตว์ที่น่าสงสาร

ทั้งพฤติกรรมที่เชื่องช้า รวมถึงความเชื่อของ

พรานป่าที่ว่าหากเจอนางอายจะไม่พบสัตว์ป่าชนิด

อื่น มันจึงถูกฆ่าทิ้งด้วยความไม่สมเหตุสมผล

และทัศนคติต่อต้นไม้ที่หลายคนคิดว่าเป็นแค่

ทรัพยากรที่น�ามาใช้ได้ ก็ถือเป็นภัยคุกคามนางอาย

“นางอายเป็นสัตว์ที่เจียมตัวอยู่ตามต้นไม้

การตัดต้นไม้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกพื้นที่ของเขา

อยู่แล้ว การที่เรารักษาต้นไม้และให้ความส�าคัญกับ

ระบบนิเวศ จะเป็นการอนุรักษ์นางอายได้ดีที่สุด

ผู้ประกอบการต่างๆ ก็ควรให้ความส�าคัญกับต้นไม้

อย่าคิดว่าเป็นแค่ทรัพยากรอย่างหนึ่ง เพราะใน

ที่สุดถ้าต้นไม้อยู่ ระบบนิเวศและสัตว์ป่าก็ตามมา”

หากมองจากแผนที่ทางอากาศ บริเวณ

รีสอร์ทแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ราว 50 เปอร์เซ็นต์

และเรือนยอดไม้ค่อนข้างใกล้กัน จึงเหมาะสม

ต่อการด�ารงชีวิตของนางอาย แต่ที่น่าหวั่นใจ

คือพื้นที่สีเขียวแบบนี้ค่อยๆ กลายเป็นคอนกรีต

ไปเรื่อยๆ หากทุกอย่างเปลี่ยนแปลงต่อไป

นี่อาจเป็นเรือนตายของนางอายก็ได้
SHARE

Comments