ลัทธิสังคมนิยม แนวคิดเพื่อประชาชน
ลัทธิสังคมนิยม เป็นแนวคิดว่าด้วยการเมือง สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา และ เศรษฐกิจ ที่ว่าด้วยความต้องการสร้างยุติธรรมแก่ทุกๆคน มันมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกับลัทธิคอมมิวนิสต์ในหลายๆเรื่อง แต่โดยรวมแล้ว ถือว่าเป็นคนละระบบ

สังคมนิยมสมัยใหม่ ถูกเรียกว่า ประชาธิปไตยสังคมนิยม(Social Democracy) อันพัฒนารากฐานมาจาก สังคมนิยมประชาธิปไตย(Democratic Socialism) และ สังคมนิยมแบบอิสรนิยม(Social liberalism) ซึ่งก็มีรากมาจากสังคมนิยมแบบคลาสสิก อันเป็นรากของทั้ง สังคมนิยมสมัยใหม่,คอมมิวนิสต์ และ อนาธิปไตย และอาจจะรวมถึง เสรีนิยมบางกลุ่ม

ประชาธิปไตยสังคมนิยม (Social Democracy) หรือ สังคมนิยมสมัยใหม่(Modern Socialism)

- ในแง่การเมือง ประชาธิปไตยสังคมนิยมสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม นั้นคือ การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองของประเทศ ซึ่งในที่นี้ยังรวมถึง ประชาธิปไตยโดยตรง ที่ไม่ผ่านระบบสภาผู้แทนราษฎร แต่ผ่านระบบสภาประชาชนแทน

- ในแง่วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ประชาธิปไตยสังคมนิยมวางตัวเป็นกลาง พวกเขายอมรับทุกรูปแบบความแตกต่างของบุคคล ปัจเจกบุคคล เสรีภาพทางการศึกษา เสรีภาพในการนับถือและไม่นับถือศาสนา การไม่เหยียดเชื้อชาติ การเป็นชาตินิยมโดยอิงการเป็นพลเรือนมากกว่าชาติพันธ์ุ วัฒนธรรมหรือภาษา แต่ก็ไม่ได้ต่อต้าน จารีตประเพณีดั่งเดิมเสียทีเดียว พวกเขายังยอมรับวัฒนธรรมเก่าแก่ ธรรมเนียมเก่าแก่ ตราบใดที่ไม่เบียดเบียน หรือ ทำลายความยุติธรรมทางสังคม หรือ ต่อบุคคลใด

- ในแง่เศรษฐกิจ ประชาธิปไตยสังคมนิยมยอมรับการมีตลาดเสรี และ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม เพียงแต่ว่า กลไกลทางเศรษฐกิจนั้นจะต้องได้รับการควบคุมและแทรกแซงของภาครัฐ เพื่อจัดสรรรายได้ให้เกิดการกระจายรายได้ เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างแรงงานกับนายจ้าง เพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการ เพื่อให้เกิดกฎระเบียบในระบบเศรษฐกิจ

- ในแง่ทางทหาร ประชาธิปไตยสังคมนิยม สนับสนุนว่า กองทัพยังมีความจำเป็นในโลกที่สันติภาพเปราะบาง เพียงแต่กองทัพต้องปฏิบัติตามหลักมนุษยชน ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบอาสา ทหารต้องเรียนวิชาสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันนายทหารก่ออาชญากรรมสงคราม กองทัพต้องไม่เข้ามาในกลไกลทางการเมือง กองทัพเป็นของประชาชน และ ต้องรับใช้ประชาชนเท่านั้น

- ในแง่การเมืองระหว่างประเทศ ประชาธิปไตยสังคมนิยมสนับสนุนการเป็น นานาชาตินิยม มากกว่าชาตินิยม เพื่อรวมเป้าหมายและสร้างระเบียบสังคมให้แก่มนุษยชาติ ในการพัฒนามนุษย์ให้ยังวิวัฒน์ พัฒนาตนเองต่อไป ไม่หยุดอยู่กับที่ อีก1เหตุผลที่สนับสนุนแนวคิด นานาชาตินิยม คือ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติกับชาติ

- ในแง่การศึกษา ลัทธิสังคมนิยมต่อต้านการครอบงำทางการศึกษา ไม่ว่าจะจาก ศาสนจักร กลุ่มอำนาจนิยม เผด็จการ หรือ ใครก็ตาม ,การศึกษาในทุกๆแขนงต้องมีอิสระ และ เสรีภาพ พร้อมกับการคุ้มครองทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดศาสตร์ต่างๆที่นำไปสู่การพัฒนาของมนุษยชาติ

กฎของประชาธิปไตยสังคมนิยมไม่ได้เน้นการใช้คะแนนเสียง แต่เน้นการใช้เหตุผล การถกเพื่อหาข้อสรุปที่ดี หากแต่ว่าไม่สามารถสรุปด้วยเหตุผลแล้ว จึงค่อยลงคะแนนเสียง

อย่างไรก็ตาม หากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผิด แม้จะเป็นเสียงข้างมาก แต่รัฐบาล หรือ สังคมจะต้องดำเนินการปฏิเสธเรื่องนั้นทันที และต้องหารือกันใหม่ในสภาประชาชน

การปกครองร่วม เป็นสิ่งสำคัญที่สังคมนิยมให้ความสำคัญ สังคมนิยมสมัยใหม่ ยอมรับการปกครองลำดับขั้น แต่กระนั้น ขั้นแต่ละขั้นของชนชั้นทางการปกครอง จะถูกบริหารอย่างเท่าเทียมและทัดเทียม เหมือนที่พรรคสังคมนิยมทั่วไป จะมีเลขาธิการพรรค แทนประธานพรรค เพื่อแสดงให้เห็นว่า ผู้นำ คือ คนที่จะเป็นคนไกลเกลี่ยปัญหาต่างๆ ไม่ใช่คนสั่งให้คนอื่นต้องเดินตาม นั้นคือ การปกครองร่วม ที่ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วม

สังคมนิยมสมัยใหม่ เป็นที่นิยมส่วนใหญ่ในสังคมยุโรป โดยเฉพาะแถบสแกนดิเนเวีย อย่าง นอร์เวย์ สวีเดน และ ฟินแลนด์ นอกจากนี้ในยุโรปกลางก็มี บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา,ออสเตรีย,มาเคโดเนียเหนือ,เยอรมนี,สวิสเซอร์แลนด์,สโลวาเกีย,เช็ก และ โปแลนด์ ส่วนในยุโรปตะวันตก มีเพียงไอร์แลนด์ กับ สเปน ที่มีความนิยมในระบบนี้เป็นส่วนมากของสังคม ขณะที่ส่วนใหญ่ของสังคมตะวันตกนั้น นิยมในลัทธิเสรีนิยมมากกว่า แม้จะมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่เสรีนิยม หลายครั้งถูกนักสังคมนิยมมองว่า ทรยศต่อหลักการฝ่ายซ้าย ด้วยแทนที่จะสร้างความยุติธรรมทางสังคม นักเสรีนิยมกลายเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มทุน และ เปิดทางระบบเศรษฐกิจที่รัฐไม่สามารถแทรกแซงได้ สิ่งนี้ได้ทำให้ สังคมนิยม กับ เสรีนิยม จึงไม่ค่อยถูกกันมากนัก

บทความโดยนัควัต ง๊ะสมัน(Nakvat Hatikva Hakimov) 
08/02/2020
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments