Local Street:Renationalization หรือ Nationalization การโอนมาเป็นของรัฐ
Nationalization คือ กระบวนการแปลงทรัพย์สินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล ซึ่งถ้าใช้กับทรัพย์สิน หรือ กิจการของเอกชนที่เคยถูกแปรรูปจากรัฐเป็นเอกชน ก็จะใช้คำว่า Renationalization ซึ่งแปลง่ายๆว่า การโอนกลับมาเป็นของรัฐ เป็นกระบวนการย้อนคืนกิจการ องค์กร ทรัพย์สิน และ กรรมสิทธิ์นั้นๆ กลับมาเป็นของรัฐ

ในรูปแบบของวิธีการนั้นมีหลากหลาย เช่น การร่างกฎหมายยึดกิจการนั้นๆ โดยผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หรือ ตุลาการ โดยเอกชนอาจไม่ได้รับค่าชดเชย กระบวนการนี้มักเกิดขึ้นในกิจการที่ภาครัฐมองว่า ควรกลับมาเป็นของรัฐเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน อาทิเช่น กิจการทางการแพทย์,กิจการทางทหาร,กิจการทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากวิธีการออกกฎหมาย บางครั้ง รัฐก็ใช้วิธีการเข้าซื้อหุ้น ถือครองหุ้นส่วนใหญ่ ก็จะซื้อกิจการนั้นกลับมา ซึ่งรูปแบบวิธีการหลัง จะเหมือนการจ่ายค่าชดเชยให้เอกชน

ในบางแง่นักสังคมนิยม ก็เรียกกระบวนนี้ว่า "การโอนมาเป็นของสังคม" (socialization) ซึ่งเป็นการสนับสนุน การที่รัฐจะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจที่มีผลต่อสังคม และ ความเป็นอยู่ของประชาชน มันบั่นทอนเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมของนักเสรีนิยมใหม่ และ สนับสนุนแนวคิด เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม , เศรษฐกิจแบบผสม , เศรษฐกิจทุนนิยมภายใต้การกำกับของรัฐ หรือ ทุนนิยมภาครัฐ รูปแบบการโอนกลับมาเป็นของรัฐเป็นที่ชื่นชอบมากของนักปฏิรูปฝ่ายสังคมนิยมและนักสังคมประชาธิปไตย ในบริบทนี้การโอนทรัพย์สินดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อลิดรอนสิทธิครอบครองของนายทุนรายใหญ่และเพื่อถ่ายโอนกำไรจากอุตสาหกรรมมาเป็นของสาธารณะส่วนรวม

แนวคิดโอนกิจการเอกชนเป็นของรัฐนั้น เริ่มโด่งดังในประเทศชิลี ประธานาธิบดีชิลี Salvador Allende ได้นำแนวคิดและกระบวนการนี้มาปฏิบัติใช้ในการยึดกิจการที่ถูกมองว่า ควรกลับเป็นของส่วนรวม ซึ่งในกรณีของชิลี คือ Codelco บริษัทเหมืองทองแดง ซึ่งกลายเป็นที่มาของความไม่พอใจของกลุ่มอุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่ท้ายที่สุดกลายเป็นการสนับสนุนการรัฐประหารของนายพล Augusto Pinochet ต่อ ประธานาธิบดี Salvador Allende ซึ่งการรัฐประหารครั้งนั้น ยังได้รับการสนับสนุนการสหรัฐอเมริกา

ในตะวันตก ประเทศเยอรมนี ได้โอนกิจการของบริษัทรถไฟชื่อ Deutsche Bahn กลับมาเป็นของภาครัฐ และดำเนินกิจการบริษัทดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากเยอรมนี สกอตแลนด์ก็ได้โอนกิจการเอกชนมากมายให้กลับมาเป็นของรัฐ เช่น Glasgow Prestwick Airport,Ferguson Marine เป็นต้น

Renationalization หรือ Nationalization กลายเป็นการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจแบบผสม ที่ตั้งระหว่างการควบคุมและกำกับดูแลของรัฐ ต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่ยังเปิดเสรีให้กับภาคเอกชนในการบริหารและจัดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมต่อไป นอกจากนี้ ในเชิงทฤษฎีแล้ว แนวคิดนี้ยังสามารถใช้ได้กับ ระบบคอมมิวนิสต์ ในกรณีที่เช่น จีน ซึ่งเปิดให้เอกชนลงทุนในกิจการต่างๆ แต่ต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ เห็นว่า ควรกลับมาเป็นของรัฐ คอมมิวนิสต์ก็สามารถใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อยึดคืนกิจการนั้นๆ มาเป็นของรัฐ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ระบอบคอมมิวนิสต์ ไม่สนับสนุนตลาดและเศรษฐกิจเสรี อนึ่งจีนจึงกลายเป็น รัฐคอมมิวนิสต์ปลอม(Fake communist state's)

Renationalization หรือ Nationalization ได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งจากนักสังคมนิยม นักอนาธิปไตย นักปฏิรูป และ ผู้สนับสนุนการแทรกแซงของรัฐ เพื่อปกป้องความเป็นของอยู่ของประชาชน จากการเอารัดเอาเปรียบของเอกชนและยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมบทความโดย นัควัต ง๊ะสมัน 
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments