การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ
การเขียนวันที่ (date) ในภาษาอังกฤษ สามแบบ
1. December 11, 2019
2. 11 December 2019
3. 12/11/2019 หรือ 11/12/2019
-------- 
1. 1 December 11, 2019
เป็นการเขียนแบบอังกฤษอเมริกัน
คือ เริ่มด้วยเดือน ตามด้วยวันที่เครื่องหมาย comma และ ปี
1. 2 11 December 2019
• เป็นการเขียนแบบอังกฤษอังกฤษ
• เหมือนการเขียนในภาษาไทย
• คือ เริ่มด้วยวันที่ ตามด้วยเดือนและปี
• โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย comma
1. 3 11/12/2019
• เป็นการใช้ตัวเลข อย่างไรก็ตาม
• ไม่ควรใช้รูปแบบนี้ในการเขียนทางธุรกิจ
• เนื่องจากอาจเกิดการสับสนได้
• เช่น ในตัวอย่างนี้
• 11/12/2019
• คนอังกฤษจะเข้าใจว่า หมายถึง วันที่ 11 เดือนธันวาคม
• ส่วนคนอเมริกันจะเข้าใจว่า เป็นวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน
ในการเขียนเป็นตัวเลข 11/12/2019
• นอกจากจะใช้เครื่องหมาย / คั่นแล้ว
• อาจใช้ จุด . หรือ ขีด – คั่นก็ได้
• เช่น 11.12.2019 และ 11-12-19
การใช้เลขลำดับที่ และสะกดเป็นคำอ่านออกมา เช่น the first of February (1 กุมภาพันธ์),
the fourth of June (4 มิถุนายน),
และ the thirtieth of November (30 พฤศจิกายน)
• เป็นการเขียนอย่างเป็นทางการที่สุด มักใช้ในบัตรเชิญงานแต่งงาน ซึ่งอาจเขียนปีเป็นคำอ่านด้วย เช่น Two thousand and thirteen หรือ Two thousand thirteen เป็นต้น
การใช้ตัวย่อบอกเลขลำดับที่กำกับตัวเลขบอกวันที่ เช่น
• 1st March,
• 2nd July,
• 3rd October นั้น
• ไม่จำเป็น แต่ถ้าจะใช้ อย่าลืมใช้ให้ถูกต้อง
• สำหรับวันที่
• 1 ต้องลงท้ายด้วย st จาก first
• 2 ต้องลงท้ายด้วย nd จาก second
• 3 ต้องลงท้ายด้วย rd จาก third
• 21 ต้องลงท้ายด้วย st จาก twenty-first
• 31 ต้องลงท้ายด้วย st จาก thirty-first
• 22 ต้องลงท้ายด้วย nd จาก twenty-second
• 23 ต้องลงท้ายด้วย rd จาก thirty-third
• วันที่อื่นๆ ที่เหลือให้ลงท้ายด้วย th เช่น
16th, 24th, และ 30th ซึ่งมาจาก
sixteenth, twenty-fourth,
และ thirtieth เป็นต้น
4
ท้ายสุด ปี 2020  โดยทั่วไป การเขียนวันที่ โดยระบุตัวเลขปีเพียงสองตัวหลัง โดยมีเครื่องหมาย ‘อยู่ข้างหน้าเพื่อแสดงว่าเป็นการเขียนแบบย่อ (หรือบางครั้งก็ละไว้) เช่น
12 July ’85 หมายถึง วันที่ 12 เดือนกรกฎาคม ปี 1985
24 January ’93 หมายถึง วันที่ 24 เดือนมกราคม ปี 1993
อย่างไรก็ดี แนะนำกันว่า สำหรับปี 2020 ไม่ควรเขียนย่อเป็น 20 เท่านั้น เพราะอาจมีการเติมเป็น 2021 หรือปีอื่นๆ หลังปี 2020 ได้

SHARE

Comments