ย่อย่อ-หนังสือWECONCMY
"ย่อย่อ" เป็นการเขียนสรุปหนังสือที่ผมอ่านและผมสนใจ นำมาจดบันทึกเก็บไว้อ่านเป็นไอเดียในการทำงาน

จากหนังสือชื่อ : WEconomy สร้างโลกสวยด้วยธุรกิจของเรา 
ผู้เขียน : เครก คีลเบอร์เกอร์ / ดร.ฮอลลี แบรนสัน / มาร์ก คีลเบอร์เกอร์
หมวด : ธุรกิจเพื่อสังคม


กิจการเพื่อสังคม คือ องค์กรลูกผสมระหว่าง องค์กรภาคการกุศลกับองค์กรธุรกิจ คือ เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากการขายสินค้าและบริการโดยมีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การทำให้โลกนี้ดีขึ้น 

คุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประกอบการเพื่อสังคม 
1. อยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม
2. ยินดีและสามารถรับความเสี่ยง
3. มีความเข้าใจกระบวนการและลำดับความสำคัญของธุรกิจ เช่นเดียวกับเงื่อนไขความยั่งยืน
4. สามารถต่อสู่และทนทานต่อการวิพากษ์วิจารย์ คำตักเตือน และการรักษาสถานภาพเดิม 
5. ไม่เคยหยุดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และการทำเรื่องให้ง่าย 

บทเรียนสำคัญ

1. หาจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ : คุณจะประสบความสำเร็จกว่าเดิมมากจากการมุ่งเน้นเรื่องที่คุณเข้าใจจริงๆ และที่ตรงกับทักษะความสามารถของคุณในฐานะองค์กร และเป็นเรื่องที่ทีมคุณมีใจให้ 

2. อย่ากลัวการพังทลายกรอบ : การสนับสนุนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว มีความหมายว่าเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดหรือไม่ได้ช่วยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเลย 
 คุณจะประสบความสำเร็จกว่านั้นมาก หากคุณแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ที่อาการ
3. ฟังและเรียนรู้ : หากคุณไม่เข้าใจผู้คนที่คุณช่วยเหลือ คุณต้องให้เวลากับการรับฟังผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้และที่หน้างานเราเข้าหาครูบาอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ คนทำงานกับเยาวชน นักจิตวิทยา ผู้มีอิทธิพลทางความคิด และตัวคนหนุ่มสาวเอง อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล สมาชิกสภา และผู้เชี่ยวชาญงานการกุศล เราอยากรู้สาเหตุหลักของปัญหา เราฟังเราเรียนรู้ จากนั้นเราก็เข้าจัดการกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความรู้ที่มีอยู่เต็มตัว 

4. กล้าได้กล้าเสีย: จงมั่นใจในตัวเอง คุณอาจรู้สึกหวาดเสียวอยู่บ้าง เพราะคุณกำลังบุกเบิกและทำงานการกุศลในมุมที่เปลี่ยนไป 

5. วิสัยทัศน์ชัดเจน : เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ให้คุณทบทวนจุดยืนอีกครั้ง ข้อความประกาศอุดมการณ์ของคุณจะพัฒนาขึ้นตามธุรกิจของคุณ แต่แก่นของมันควรคงเดิม สิ่งสำคัญคือการทบทวนข้อความประกาศอุดมการณ์ของคุณเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังทำตามนั้นอยู่ 

6. ขยายการช่วยเหลือของคุณ : เพื่อช่วยในการเติบโตของเราและจะได้รับคำแนะนำอันล้ำค่าจากบรรดาคนที่ฉลาดกว่าเรา เราจึงตั้ง "คณะกรรมการที่ปรึกษา" ของเราขึ้น อันประกอบด้วยคนเก่ง ๆ จากกลุ่มคนที่รู้จักเรา (ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ใจบุญหัวก้าวหน้า) พวกเขาจะช่วยเพ่ิมมุมมองจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งช่วยเราได้อย่างแท้จริง ในการกระตุ้นให้เราได้คิดว่าเรามีบทบาทอย่างไรในปัจจุบันและจะขยายตัวอย่างไรในอนาคต


สู่การเป็นธุรกิจช่วยโลก 
หาเรื่องที่คุณอยากช่วย, เขียนแผนปฏิบัติ 360 องศาของคุณ, ดึงเครือข่ายของคุณเข้ามามีส่วนร่วม 

1. หาเรื่องที่คุณอยากช่วย: ถ้าฉันเปลี่ยนสิ่งหนึ่งในโลกใบนี้ได้ สิ่งนั้นคือ ......
โดยพิจารณา 3 ด้าน ได้แก่ เหตุผลของคุณ ทรัพยากรของคุณ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ 

1.1.  เหตุผลของคุณ
คนจะไม่คล้อยตามสิ่งที่คุณทำ แต่คล้อยตามเหตุผลที่คุณทำสิ่งนั้น
บริษัทของคุณดำรงอยู่เพื่ออะไร ? หรือในมุมมองของความจำเป็น คุณกำลังแก้ปัญหาอะไร ? และปัญหาเหล่านั้นจะแปลงมาเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างไร ?

สำหรับบุคคลให้คุณพิจารณาตัวเอง และนึกถึงค่านิยมส่วนตัว ธรรมเนียบและวัฒนธรรม ความเชื่อที่เป็นความศรัทธา และประสบการณ์ชีวิต 

1.2. ทรัพยากรของคุณ
นำสิ่งที่รักและทักษะความสามารถมารวมกับปัญหาที่คุณห่วงใย 

1.3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ 
พนักงาน ลูกค้า กลุ่มในชุมชน 


2. เขียนแผนปฏิบัติ 360 องศาของคุณ : ในแผนการปฏิบัติงานของคุณ ให้คุณกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการช่วยเหลือสังคมของคุณ เราเรียกว่าการกำหนดผลลัพธ์ เพราะคุณต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงที่คุณทำได้และรับผิดชอบทำมันให้สำเร็จ หากเป้าหมายชัดเจน คุณก็สามารถตรวจวัดมันเพื่อติดตามความก้าวหน้าได้ ในเล่มนี้ใช้วิธีวัดแบบ Cost Per Outcome หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลทางสังคมที่ต้องการ 


แนวคำถามสำหรับการกำหนดและประเมินเส้นทางการทำงาน (ผมเลือกมาข้อที่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมกำลังทำเท่านั้นนะ) 

2.1 ลูกค้า พนักงาน แลัผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถบอกถึงการช่วยเหลือสังคมของบริษัทคุณได้

2.2 คุณเข้าใกล้เป้าหมายทางสังคมของคุณมากขนาดไหน? คุณตรวจวัดและติดตามความก้าวหน้าได้หรือไม่?

2.3 ทีมงานรู้ว่าต้องติดต่อใคร และรู้วิธีดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมกับจุดมุ่งหมายเพื่อสังคมของคุณหรือไม่ 

2.4 บริษัทมีชื่อเสียงในด้านใด? คุณกำลังพยายามรื้อฟื้นแบรนด์ ปรับโครงการสร้างหรือนิยามความหมายใหม่หรือไม่ 

2.5 มีกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มพิเศษ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้นำชุมชน ที่คุณกำลังพยายามโน้มน้าวให้ทำเพื่อสังคม หรือต้องการใช้อ้างอิงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 

2.6 คุณกำลังหาวิธีสร้างประสบการณ์ผูกพันที่ไม่เหมือนใคร ระหว่างทีมขายกับลูกค้าของคุณหรือไม่ 

3. ดึงเครือข่ายของคุณเข้ามามีส่วนร่วม : การร่วมช่วยเหลืองานการกุศลลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่น ผู้บริหารระดับสูงช่วยเปิดทางและเป็นต้นแบบแก่พนักงาน ผู้บริหารระดับกลางช่วยเรื่องการสื่อสารกับพนักงานและบุคคลภายนอก พนักงานช่วยในส่วนของเวลาและพละกำลัง ผู้บริโภคช่วยในส่วนของทุนงบประมาณ และอื่นๆ เช่นการช่วยด้านวัตถุดิบหรือการสนับสนุนให้โครงการดำเนินการไปด้วยความราบรื่น ต้นทุนต่ำ เป็นต้น
SHARE
Writer
DOTGUY
The Entertainer
Dotguy LA Psu

Comments