เทคนิคการสอนเพื่อดึงความสนใจของเด็กรุ่นใหม่(วิชาการจัดการความรู้ทางสารสนเทศ)
     ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารได้มีการก้าวหน้าไปอย่างมาก นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่มีการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่เสพติดการใช้โทรศัพท์ ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง แม้กระทั่งในห้องเรียนยังพบพฤติกรรมดังกล่าว ไม่สนใจในเรื่องที่อาจารย์ทำการสอนในระหว่างที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนบางคนมีพฤติกรรมแอบใช้โทรศัพท์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เล่นเกมส์และติดต่อกันผ่าน Social Media , คุยกันและแอบทานขนมในห้องเรียน เดินเข้าเดินออกขณะที่มีการเรียนการสอน จากพฤติกรรมดังกล่าวจัดเป็นปัญหาที่สำคัญในการเรียนการสอนของเด็กในปัจจุบันที่จัดว่าเป็นเด็ก Gen Z โดยกลุ่มผมเห็นถึงความสำคัญของปัญหาจึงได้จัดทาแนวทางการจัดการเรื่อง เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์เพื่อที่จะดึงดูดให้นักเรียนหรือนักศึกษามีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น โดยการเรียนการสอนที่ผ่านมาอาจารย์ ของแต่ละคนจะ มีเทคนิคและวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะรายวิชา และตามความถนัดของ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการสอนซึ่งกันและกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและทำให้ผู้ฟังมีพฤติกรรมในชั้นเรียนที่ดีขึ้น
-การดำเนินงานการจัดการความรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  
1) การบ่งชี้ความรู้ – เพื่อพิจารณาหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน โดยหาแนวทางแก้ปัญหาโดยอาศัยการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มจากบ่งชี้ความรู้ พร้อมทั้งเป้าหมายในการจัดการความรู้

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ – เป็นแสวงหาความรู้ที่มีอยู่โดยอาศัยการเสวนาภายในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการในการสอนของอาจารย์แต่ละคน เพื่อที่จะนำเทคนิคและวิธีในการสร้างความสนใจในการเรียนให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา โดยมีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมีการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อวิชาของอาจารย์แต่ละท่าน

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเก็บความรู้ อย่างเป็นระบบโดยมีการบันทึกการเสวนา ข้อเสนอแนะและข้อสรุปของการเสวนาแต่ละครั้ง

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ – เป็นปรับปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการที่ได้จากการเสวนาเพื่อให้ได้ความรู้และข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี

5) การเข้าถึงความรู้ – เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก โดยใช้Blogเครื่องมือในการเข้าถึงความรู้นั้นๆ

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – โดยการจัดทำเอกสารเทคนิควิธีการในการสร้างความสนใจในการเรียนของนักศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนโดยเชิญอาจารย์ภายในสาขาวิชาที่มีความถนัดในวิธีการและเทคนิคนั้นๆ ไปสอน

-เทคนิคการสอนที่เร้าใจ เพิ่มความตั้งใจเรียนให้ Gen Z
1.วิธีสอนแบบแสดงบทบาท (Role Playing Method)วิธีสอนแบบแสดงบทบาทเป็นวิธีสอนที่ใช้การแสดงบทบาทสมมุติ หรือการเทียบเคียงสถานการณ์ที่เป็นจริงมาเป็นเครื่องมือในการสอน โดยที่อาจารย์สร้างสถานการณ์สมมุติและบทบาทขึ้นมาให้นักศึกษาได้แสดงออกตามที่ตนคิดว่าควรจะเป็น การแสดงบทบาทอาจกระทำได้ทั้งทางด้านความรู้ความคิด และพฤติกรรมของผู้แสดง วิธีการนี้จะสร้างความเข้าใจและความรู้สึกให้เกิดกับนักเรียนได้ดี

2.วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem-Solving Method)เป็นการสอนที่เน้นขั้นตอนในการแก้ปัญหามีขั้นตอน ดังนี้
2.1 ขั้นตั้งปัญหา
2.2 ขั้นสมมุติฐานและว่างแผนในการแก้ปัญหา
2.3 ขั้นทดลองและเก็บของมูล
2.4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
2.5. ขั้นสรุปผล

3.วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method)
วิธีสอนนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กำหนดโครงการและดาเนินงานให้เสร็จตามนั้น โครงการที่กาหนดขึ้นอาจเป็นโครงการรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มขั้นตอนของการจัดการโครงการ มีลำดับดังนี้
3.1 ขั้นตั้งปัญหา
3.2 ขั้นกำหนดโครงการ
3.3 ขั้นดำเนินงานหรือลงมือปฏิบัติตามโครงการ
3.4 ขั้นประเมินผลโครงการ

4.วิธีสอนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Material of Instruction Method)
เป็นวิธีสอนที่นำอุปกรณ์โสตทัศน์วัสดุมาช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โสตทัศน์วัสดุดังกล่าว ได้แก่ ภาพยนตร์ สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทปซีดี Digital Mediaโดยเลือกสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาและวัยของนักศึกษา เช่น youtube

5.วิธีการสอนแบบที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking based Learning)ผู้สอนใช้เทคนิคกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเป็นลาดับขั้นและขยายความคิดต่อเนื่องจากความคิดเดิม ด้วยเหตุผลและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี จนสามารถสร้างสิ่งใหม่หรือตัดสินประเมินหาข้อสรุปแล้วนำไปแก้ปัญหาอย่างมีหลักการ

6.วิธีสอนโดยใช้เกม (Game)วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนาเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
     มีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) โดยมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่มีอยู่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นการหาเทคนิค วิธีการในการสร้างความสนใจและเพิ่มการตั้งใจเรียนของนักศึกษา เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนที่ของนักศึกษา และเพื่อพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้น โดยการเสวนานั้นมีการปรึกษาหารือ และให้คำแนะนำร่วมกัน พร้อมทั้งหาบทสรุป ข้อดี ข้อเสียของแต่ละเทคนิค ในการสร้างความสนใจในการเรียนของนักศึกษา อีกทั้งอาจารย์ในสาขาได้นำบทสรุปจากการเสวนาไปใช้ในการสร้างความสนใจในห้องเรียน และนาผลที่ได้จากการนำไปใช้ในห้องเรียนมาเสวนาและหาข้อสรุปเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดี(Good Practice)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานขององค์กร เพิ่มความสามารถในการปรับตัวให้มีการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรต้องมีการสื่อสารอย่างเปิดเผย ชัดเจน เข้าใจบริบทขององค์การ และร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และร่วมกันทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยนำไปบูรณาการและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเนื้อหาแต่ละรายวิชาไปใช้ในการเรียนการสอนจะทาให้นักศึกษามีความสนใจในการเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนดีขึ้นนั้น มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอกนิกส์มาช่วยในการสอนมากขึ้น

 
SHARE

Comments