๘๘ ปี ประชาธิปไตย
วันที่ ๒๔ มิถุนายนนี้ ครบรอบ ๘๘ ปี ของการเปลี่ยนระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ
 
ระบอบประชาธิปไตยเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕
ซึ่งปฏิวัติโดยคณะราษฎร ซึ่งนำโดย พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่สำคัญที่สุดของไทย

ราษฎรทั้งหลายพึงรู้เถิดว่า ประเทศเรานี้เป็นของราษฎร
เหตุการณ์อันน่าเศร้า

“ พฤษภาทมิฬ ” คือเหตุการณ์การชุมนุมของนักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้หยุดสืบทอดอำนาจของ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 


เหตุการณ์การรัฐประหารครั้งล่าสุด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เกิดการรัฐประหารโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยยึดอำนาจจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คณะรัฐประหารคณะนี้ครองอำนาจเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 5 ปี 1 เดือน 3 สัปดาห์ 3 วัน นับเป็นอันดับ 3 รองจากคณะรัฐประหารของจอมพลถนอม กิตติขจร และจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

๘๘ ปีแห่งความหวัง
คำถามเกี่ยวกับประชาธิปไตยในปัจจุบัน


เราปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มใบหรือเปล่า?
: มุมมองของผม ผมว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีการปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มใบ 
เพราะมี กฎหมายห้ามวิจารณ์รัฐบาล (ม.๔๔) 

ปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากหันมาสนใจการเมืองมากขึ้น
และประท้วงในเรื่องต่างๆ ตามแบบประชาธิปไตยซึ่งสามารถทำได้
รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้ผู้ลี้ภัยทางการเมือง หรือผู้ตกเป็นเหยื่อทางการเมือง รวมถึงแสดงออกซึ่งการต่อต้านเผด็จการ


SHARE
Writer
2nicx
Writer
ก า ร อ่ า น คื อ ร า ก ฐ า น ที่ สำ คั ญ

Comments