มด
มดเป็นแมลงในวงศ์ Formicidae อันดับ Hymenoptera เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึงที่มีรูปแบบโครงสร้างทางสังคม และพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยะและสติปัญญาในระดับแรกเริ่มของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
มดมีการสร้างรังเป็นอาณาจักรขนาดใหญ่ ซึ่งมีประชากรในสังคมนั้นๆ เป็นล้านๆตัว อาจจะมากกว่าจำนวนประชากรมนุษย์หลายพันเท่า ด้วยซ้ำ อาณาจักรของมดนั้น เป็นสังคมระบบชนชั้นมีการแบ่งวรรณะกันทำหน้าที่ นั้นคือ
1. มดราชินี (Queen Ant)เป็นมดเพศเมียที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ก่อนที่จะเป็นมดราชินี จะเป็นมดเพศเมีย (female) ธรรมดาก่อน เป็นมดมีปีก เมื่อผสมพันธุ์แล้วจะสลัดปีกทิ้งไป แล้วเริ่มสร้างรังวางไข่ มดราชินีจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมดทั้งรัง ตั้งแต่กำหนดเพศ จำนวนประชากร และพฤติกรรมต่างๆ เปรียบเหมือนเป็นศูนย์รวมของมดทุกชีวิตเลยก็ว่าได้ หากมดราชินีถูกฆ่าตาย มดตัวอื่นๆ จะขาดที่พึ่งและแตกกระจายกันไปไม่มีจุดหมาย อยู่เพื่อรอวันตายซึ่งอาจจะตายเองหรือถูกสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร โดยทั่วไปมดรังหนึ่งจะมีมดราชินีเพียงตัวเดียวเท่านั้น
2. มดเพศผู้ (Male Ant) มีหน้าที่เพียงแค่ผสมพันธุ์อย่างเดียว ในรังหนึ่งมีมดเพศผู้อยู่ไม่มาก
3.มดงาน( (Worker Ant) หรือ มดเพศเมีย (Female Ant) เป็นมดตัวเมียที่เป็นหมัน ไม่มีปีก มีหน้าที่คอยหาอาหารป้องกันศัตรู ดูแลรังไข่และตัวอ่อนรวมทั้งมดราชินี มดที่เราเห็นส่วนใหญ่ล้วนเป็นมดงานทั้งสิ้น มดรังหนึ่งจะมีมดงานจำนวนมากเพราะเกิดได้หลายรุ่นในรอบปี มดบางชนิดยังอาจแบ่งมดงานเป็น “มดทหาร” ซึ่งมีขนาดลำตัวใหญ่ (แต่เล็กกว่ามดราชินี) อาจพบได้ภายในรังและบริเวณใกล้รังเพื่อป้องกันศัตรูต่างๆ อีกประเภทหนึ่งคือ “มดกรรมกร” มีขนาดเล็กกว่ามดทหาร พบได้ในบริเวณที่ห่างรังออกไปเนื่องจากต้องไปหาอาหารตามที่ต่างๆ

ขณะที่มดหลายชนิดมีพฤติกรรมในการทำการเกษตรหรือเพาะปลูกพืชหรือเชื้อราบางชนิดเพื่อใช้เป็นอาหาร โดยเชื่อว่า มีพฤติกรรมเช่นนี้มานานถึง 30 ล้านปีแล้ว โดยการศึกษาของนักกีฏวิทยาพบว่า มดหลายชนิดมีพฤติกรรมการรู้จักการเพาะปลูกในเชิงสลับซับซ้อนคล้ายกับการเพาะปลูกของมนุษย์ รู้จักที่จะฝังเมล็ดพืชลงสู่พื้นดินอย่างไรถึงจะให้ผลผลิตที่ใช้เป็นอาหารได้ อีกทั้งรู้จักหลักในการควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นอีกด้วย
มันจึงเป็นข้อสรุปว่า มดเป็นสัตว์ที่มีวิวัวฒนาการสู่การเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยะและสติปัญญา
ปัจจุบัน มีการค้นพบมดมากกว่า 12,000 ชนิด โดยพบมากในเขตร้อนของโลก เฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ประมาณว่ามีมด 1,300-1,500 ชนิด สำหรับในประเทศไทยเริ่มมีการศึกษามดอย่างจริงจังในปี ค.ศ. 1997 พบมดแล้วกว่า 700 ชนิด และคาดว่าอาจมีมากได้ถึง 1,000 ชนิด

สำหรับอายุขัยของมด ถ้าเทียบจากอายุขัยของราชินีมดแล้ว มดดำสวน ถือเป็นมดที่มีอายุขัยมากที่สุด คือ 15ปี ขณะที่โดยทั่วไปแล้ว มดราชินีชนิดอื่นๆมักมีอายุขัยราว 1-2ปี อย่างไรก็ตามใน 1 อาณาจักรของมดนั้น ไม่ได้จำเป็นต้องมีมดราชินีแค่1ตัว นั้นทำให้อายุขับของอาณาจักรมดนั้นอาจยาวนานกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำ ขณะที่มีการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า มดงานมีอายุยืนยาวประมาณ 4 - 7 ปี ส่วนมดเพศผู้นั้น หลังจากผสมพันธุ์แล้วจะตายภายใน 1 - 2 วัน ส่วนใหญ่จะถูกฆ่าหรือทิ้งให้อดอาหารตาย เพราะไม่มีประโยชน์ในรังอีกต่อไปภายหลังผสมพันธุ์แล้ว จึงเป็นข้อสรุปอีกหนึ่งข้อว่า อาณาจักรมดนั้นเป็น อาณาจักรของเพศเมีย

สำหรับการดำรงอยู่มดนั้น พบว่า มดมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษที่มีลักษณะคล้ายตัวต่อเมื่อราว 110-130 ล้านปีก่อนหรือราวยุคครีเทเชียส

มดเป็น1ในข้อพิสูจน์ว่า ไม่ได้มีแค่สัตว์น้ำ,สัตว์เลื้อยคลาน และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ที่มีอารยธรรม ในอนาคตแมลงก็สามารถที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรม และ ครองโลกเหมือนพวกสัตว์เลื้อยคลานอย่างไดโนเสาร์ และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างมนุษย์
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments