-เรื่องของจำปาลาว-
จำปาลาว นวลขาว สกาวใส
พาชื่นใจ ชื่นตา คลายเศร้าหมอง
กลีบนวลนวล ชวนฝัน เมื่อได้มอง
ชูช่อครอง กิ่งก้าน สราญรมย์
จากดอกไม้ ชาวป่า น่าหลงใหล
สู่เมืองไกล ตีค่า ราคาผสม
กลายเป็นพันธุ์ ไม้งาม ยามภิรมย์
สนิทสนม เคียงคู่ เศรษฐีไทย
กาลเวลา หมุนเวียน เปลี่ยนวิถี
จากมั่งมี กลับลดค่า ก็เป็นได้
หากลืมถิ่น ลืมตน อับจนใจ
คุณค่าไซร้ จะลดลง เพราะตนเอง
หากสติ ครองใจ ให้ถ่อมลง
จะถึงเป้า ประสงค์ ไม่แสลง
จะมีจน คุณความดี ที่สำแดง
นั้นเป็นเเสง ส่องชีวิต ให้เจริญ
จำปาลาว สาวเจ้า ไม่ลืมถิ่น
เจ้าไม่สิ้น เมตตา น่าสรรเสริญ
เจ้าอดทน แดดลม. ที่เผชิญ
จึงจำเริญ ในทุกถิ่น ที่ได้ไป
SHARE
Writer
Areetear
Assistant secretary
Women are attracted to the idea.

Comments