ขบถมิได้แปลว่าไร้หัวใจ
       คงจะดูไม่เป็นการออกตัวเกินไปนัก หากจะยกกรณีวิวาทะอันเผ็ดร้อนชนิดหมัดต่อหมัดระหว่างผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งกับผู้เขียน ในประเด็นขอบเขตแห่งอำนาจในเชิงบริหารและปกครองของผู้ใช้อำนาจในระบบโซตัส ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากประธานชั้นปีต่างๆ ซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการภายในชั้นปีของตนเอง แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นตรงต่อประธานสาขาวิชาซึ่งมาจากประธานชั้นปีที่ 4 

       เป็นที่ทราบกันดีว่า หากมีการจัดกิจกรรมภายในสาขาวิชา จะมีการระดมสรรพกำลังนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อกระจายงานอย่างทั่วถึง นำไปสู่ข้อโต้แย้งกับผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงในลำดับถัดไปนั่นเอง ท่านผู้นั้นเคยมีตำแหน่งประธานสาขาวิชา จึงมีความคิดเห็นที่สนับสนุนการใช้อำนาจของผู้นำในสาขาเพื่อบรรลุซึ่งผลสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ และเสนอว่า แม้สมาชิกในสาขาวิชาจะมีสิทธิและเสรีภาพเยี่ยงปัจเจกชน แต่ก็ต้องเคารพและปฏิบัติตามกติกา มรรยาท หรือข้อบังคับเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ผู้เขียนเห็นต่างออกไป เพราะการที่สมาชิกในสังคมมีความเป็นปัจเจกชน ย่อมจะดีกว่าคล้อยตามไปทุกกระบวน มิฉะนั้น ผู้ปกครองจะกำแหงเอาได้

       ผู้เขียนย่อมเข้าอกเข้าใจผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านนั้นเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้มีอำนาจย่อมหวงแหนสถาบัน องค์กร หรือระเบียบอย่างถวายหัว ไร้น้ำอดน้ำทนต่อสภาวะวุ่นวาย และพิทักษ์ไว้ซึ่งความมั่นคงสถาพรของระบบสืบไป แต่ทว่าผู้เขียนไม่ได้อยู่ในสถานะเช่นนั้น หนำซ้ำ ยังอยู่ชายขอบรอบริมของศูนย์กลางอำนาจ ถูกคุกคามรังแกทั้งโดยวาจาก็ดี และการกระทำก็ดี ถึงอย่างไรก็ดี ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเจตจำนงแห่งอิสระได้ ความเป็นขบถ หัวแข็ง และยืนหยัดเพื่ออุดมการณ์แห่งเสรีของผู้เขียนเป็นที่ลือกระฉ่อนในสาขาวิชาตลอดจนมิตรสหายในแวดวงนักอ่านวรรณกรรม
 
       อุดมการณ์อาจดูเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากการจับจ่ายในตลาดสดเทศบาล ศูนย์การค้าใจกลางมหานคร เป็นภาพฝันในทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตา ถึงกระนั้น อุดมการณ์เป็นสิ่งที่ผู้เขียนอุทิศให้ เพราะการปลดปล่อยเพื่อนมนุษย์ผู้โดดเดี่ยว แหว่งวิ่นและถูกกดขี่อย่างไร้ความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสะท้อนและปลุกเร้าด้วยข้อเขียนเชิงปรัชญา บทกวี และบทสนทนาเปรียบเสมือนการชำระล้างบาดแผลของผู้เขียนด้วยการเยียวยาบาดแผลของผู้ถูกกดขี่

       มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับการเคารพในความเป็นตัวตนของเขา ตราบเท่าที่ไม่ละเมิดหรือลิดรอนทางวาจาหรือกายแก่ผู้อื่น จงกล้าที่จะมีความหวัง กล้าที่ยืนหยัดในหนทางของตนเอง จงเป็นตัวของตัวเอง...
SHARE
Writer
HuNai
writer
INTP 5w4 Sx/Sp

Comments