จุดเริ่มต้นของการเป็นนักกฏหมาย
  การเริ่มต้นที่จะเรียนกฏหมายซึ่งเป็นคณะที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ซึ่งการเรียนด้านกฏหมายนี้คือ คณะนิติศาสตร์ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นคณะที่จะต้องอ่านหนังสือเยอะ จําเยอะ ซึ่งมันก็ใช่  แต่ว่าการเรียนกฏหมายไม่ใช่อ่านเยอะ หรือจําเยอะเพียงอย่างเดียว ต้องวิเคราะห์ วินิจฉัย และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบท
กฏหมายด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์
1. จบระดับการศึกษาในมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่า
2. รักความยุติธรรม มีเหตุมีผล ความจําดี รักการอ่านชอบการค้นคว้าหาความรู้เสมอ  
3. กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น มีความเป็นธรรม
4. มีความสามารถในการเขียนและการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
แนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
1. ผู้ที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์บัณฑิต สามารถศึกษาต่อในสํานักอบรมศึกษากฎหมายแพ่ง เนติบัณฑิตสภาเพื่อสอบเป็นเนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.)   ในการประกอบอาชีพ ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฏหมาย(law firm) พนักงานสอบสวน ตํารวจ ทหารพระธรรมนูญและสามารถศึกษาต่อในระดับป.โท ในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ส่วนผู้ที่ต้องการแค่จบป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายเช่น นิติกร  ปลัดอําเภอ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน   ประกอบอาชีพอิสระ

การเรียนกฏหมายนั้นไม่ได้ยากสําหรับผู้ที่ตั้งใจเรียน มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็น ทนายความ อัยการ    ผู้พิพากษา
แต่ขอให้มีความมุ่งมั่นขยันอดทน เพื่อที่จะมีแรงผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายสูงสุดในอนาคตได้...
ฉะนั้นนับตั้งแต่วินาทีนี้จงบอกกับตัวเองเสมอว่า  ถ้าเรามุ่งมั่นขยันพอก็ไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทําไม่ได้...
SHARE
Writer
Blovely
writer and lawyer
นักกฏหมายสายอาร์ต⚖️📸(faculty of law)

Comments