Best books of the year
ปีนี้เราอ่านหนังสือไป 148 เล่ม ถ้าให้เลือก 1 เล่มที่ดีที่สุด เราเลือกไม่ได้หรอก ให้เลือกมาสิบก็ยังยากอยู่ดี เพราะนี่ชอบหลายเล่มมาก

จะยอมกลั้นใจเลือก 5 เล่มที่นึกได้ 5 เล่มที่ติดอยู่ในใจ 5 เล่มที่ยังไง้ยังไงก็ไม่ยอมเลือนไปจากความทรงจำสักที รายเล่มดังนี้เลย กดลิงค์ดูรีวิวเราได้ด้วย

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน | วินทร์ เลียววาริณ
https://www.facebook.com/callitalive/photos/a.113612670128250/113653640124153/?type=3&theater

เวลา | ชาติ กอบจิต
https://www.facebook.com/callitalive/photos/a.113612670128250/113654616790722/?type=3&theater

ลาวและนาย | อนุสรณ์ สมะพันธุ
https://www.facebook.com/callitalive/photos/a.113612670128250/113654050124112/?type=3&theater

Route 13 | ชี้ดาบ
https://www.facebook.com/callitalive/photos/a.113612670128250/114028086753375/?type=3&theater

A day 224 The reader’s secret
https://www.facebook.com/callitalive/photos/a.113612670128250/113653540124163/?type=3&theater

แล้ว best books of 2019 ของคุณล่ะ มีเล่มไหนบ้าง มาแชร์หน่อยเร็ว 
SHARE
Written in this book
Call it a year | 2019
เรื่องราวระหว่าง 2019
Writer
Soulmade
Call it alive
เล่นกับ call it a day แต่ไม่อยากรีบจบ a life เลยขอ alive ไปก่อนละกัน

Comments