ByE 2019 ByE
       เมื่อศักราชใหม่เริ่มเข้ามาเราเคยลองนึกย้อนกลับไปในศักราชเก่าบ้างไหมว่่่่าเหตุการณ์ชีวิตที่คนๆนึงได้ผ่านได้เผชิญมานั้นมีทัั้งเหตุการณ์ที่แฮปปี้เหตุการณ์ที่โหดร้ายมัันจะเป็นความทรงจำที่่่่่่่สามารถบัันทึกไว้ในความทรงจำของเรา ศัักราช 2019 ที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์ที่สร้างความสุขให้ผมได้ไม่น้อยเลยคือการปิดเทอมมันอาจจะไม่ได้ออกไปเทีี่ยวนอกบ้านหรือเที่ยวกับเพื่อนแต่มัันมีความสุขที่ได้อยู่บ้าน ทำงานบ้าน เล่นเกมส์์สร้างความสุขให้ตนเองและเมืื่อเปิดเทอมก็กลับไปโรงเรียนเจอเพื่อนๆ และเมื่อโรงเรียนจัดกีฬาสีสร้างความสามัคคี ซึ่งกีฬาสีนี้ก็็ทำให้หนักใจตั้งแต่่่ไม่เริ่มด้วยว่ากีฬาสีต้องจัดการ บริหารก็เพื่่่อนต่่่างห้องทีี่ไม่่่่่สนิทแต่่่่มันนำมาซึ่่งความสุุขสนุุุกและจบด้วยการที่พรรคอัสนีเป็นแชมป์ แต่ทั้งศักราชนั้นไม่ได้มีแต่ความสุขเสมอไปซึ่ง 2019 นี้ก็นับว่าสาหัสอยู่เหมือนกันทั้งกายและจิตใจ ซึ่งทางกายคือการล้มได้รับแผลถลอกแต่แผลนั้นยือเยื้อมากว่า 1 เดือนถึงจะหาย และยังเจ็บเข่าอีกด้วยและทางจิตใจคือมีคนๆนึงที่เราพยายามกับเขามากและเขาก็ไม่เห็นความพยายามนั้นและการที่เพื่อนร่วมห้องเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้หดหู่เป็นเวลานานเลยทีเดียว นี้แหละครับคือเหตุการณ์ในศักราช 2019 นับว่ามีทั้งความสุข ความสนุก ความบอบช้ำ ความรู้สึกที่ดีและไม่ดี แต่เราก็ผ่านมาได้ด้วยตัวเราเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างครับ💙
"จงอย่านำอดีตมาคิดและจงอย่านำอนาคตมาวิตกจงคำนึงถึงปัจจุบัน"

SHARE

Comments