Called it Weird
Guess we are both weird ความรู้สึกแปลกประหลาด 
และจะพูดหรือเขียนอย่างตรงไปตรงมา
ก็เป็นสิ่งที่ประหลาด

เป็นความประหลาด
ที่ทำให้เราสบายใจได้อยู่เสมอ

เป็นความประหลาดที่เราไม่คาดหวัง
มากไปจากความประหลาดที่มีและที่เป็นอยู่

เป็นความประหลาดที่เราหวังว่า
มันจะไม่หายไปไหน แม้ว่าสักวัน
มันอาจจะเป็นเช่นนั้น

เป็นความประหลาด
ที่เราไม่สามารถมองหาได้จากที่ไหน
SHARE
Writer
hagridsfriend
Fake Muggle, Wizard
เขียนเรื่อยเปื่อย เขียนเรื่อยไป เขียนให้ตัวเองอ่าน เขียนเพื่อระลึกถึง เขียนเมื่อสับสน เขียนเพื่อฮีล และอาจจะเขียนไม่จบ (?)

Comments