คนดี...ต้องไม่เอาดีเข้าตัว เอาชั่วโยนให้คนอื่น
มนุษย์เราคงเลี่ยงไม่ได้จริงๆ กับการถูกคนไม่ดี

เอาความดีใส่ตัว เอาความชั่วโยนให้
นั่นเเหละครับ สังคมมนุษย์ (บางคน) 

อะไรกันนะที่ทำให้คนเราสามารถกระทำสิ่งที่ชั่วช้าเลวทรามได้ถึงขนาดนั้น กมลสันดานนั้นหาดีเสียมิได้ 

การที่เราโยนความผิดให้คนอื่นนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องราวปกติของมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน กลไกการปกป้องตนเอง ( Defense mechanism)  ตามหลักจิตวิทยาของซิกมัน ฟรอยด์ การโยนความผิดให้คนอื่นนั้นก็ถือเป็นการกระทำเพื่อให้ตนเองสบายใจแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตาม ดังนั้นเมื่อตนเองรู้สึกถึงสถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็ต้องพิจารณาว่ากำลังตกอยู่ในกลไกการป้องกันตนเองดังกล่าวหรือเปล่่่่าเมื่อได้รับการกดดันขึ้น เมื่ิอไม่สามารถที่จะควบคุมได้ ก็ก่อให้เกิดความเคยชินต่อกลไกดังกล่าวทำให้มีความรู้สึกที่ ชอบธรรมในการการทำความผิดต่อบุคคลอื่น 

ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะทำไม่ตนเองตกอยู่ภายใต้การครอบงำหรือการใช้กลไกดังกล่าวล้วนแต่อยู่ที่ใจและการควบคุมสติอารมณ์ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.....
SHARE

Comments