CHOOSE IT
จง เลือกสรร..
จงพิถีพิถันกับการใช้ชีวิต

เมื่อเรามีโอกาสเลือกในการใช้ชีวิต

จงเลือกสรรอย่างพิถีพิถันในสิ่งที่สามารถทำให้
จิตวิญญานเราได้เรียนรู้เพื่อการเติบโตและวิวัฒนาการ

จงเลือกเฉพาะสิ่งที่ใช่ :)

โอกาสของทุกคนมีจำกัด จงเลือกสรรอย่างชาญฉลาด

" Choose it Wisely for we only have a limited opportunity in our lifetime "

BY..Ziva
SHARE
Written in this book
Star Mission

Comments