SANSIRI, UNICEF’S FIRST SELECTED PARTNER IN THAILAND
 ในปี 2561 ที่ผ่านมา แสนสิริได้รับเกียรติจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวในประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น 1 ใน 20 องค์กรชั้นนำจากทั่วโลก ให้เป็น UNICEF’s First Selected Partner in Thailand นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุด ที่ความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของแสนสิริได้รับการยอมรับจากองค์การที่เป็นสากล และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในฐานะองค์กรที่เป็นมิตรต่อเด็กมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
นับตั้งแต่ปี 2553 แสนสิริได้ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ด้วยเจตนารมณ์ในการมุ่งคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กในทุกๆ ด้าน ดังนี้
GOOD PLACE เริ่มต้นจากภายในองค์กร
แสนสิริมีเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยเริ่มจากภายในองค์กรของเรา ไปจนถึงพัฒนาสถานประกอบการ เช่น นโยบายการไม่ใช้แรงงานเด็กในองค์กร, การสร้างห้องนมแม่ เพื่อส่งเสริมคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ตลอดจนสวัสดิการเพื่อพนักงานที่มีบุตร
GOOD SPACE ขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้า
แสนสิริตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กและเยาวชน พร้อมมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นมิติด้านความปลอดภัยและการพัฒนา เราได้ร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟและคู่ค้าดำเนินการด้าน “การคุ้มครองแรงงานเด็ก” จัดทำโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” ในสถานก่อสร้าง หรือ The Good Space เพื่อให้เด็กทุกคนในสถานประกอบการ ก่อสร้างมีสิทธิในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเข้าถึงการศึกษา และการบริการสาธารณสุข อย่างเท่าเทียมกัน
GOOD COMMUNITY ต่อยอดความช่วยเหลือสู่สังคมในวงกว้าง
ผ่านศึกษาปัญหาในทุกมิติ แสนสิริได้ร่วมรณรงค์และร่วมมือกับภาคีในทุกภาคส่วน สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเด็กอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านโครงการและการผลักดันเชิงนโยบาย อาทิ แคมเปญไอโอดีนพลีส, แสนสิริอะคาเดมี่ โครงการสานฝันฝึกทักษะฟุตบอลให้เด็ก ตลอดจนสนับสนุนสิทธิเด็กในแง่มุมต่างๆ ทั้งการเล่น เสียงของเด็ก ผลักดันการศึกษาเพื่อปวงชน ให้เด็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียม การส่งเสริมทักษะเด็กที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม หรือ Start up เช่น Incubator ระหว่าง Siri Venture และองค์กรยูนิเซฟ
GOOD GLOBAL CITIZEN ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กทั่วโลก
แสนสิริมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมโลก เพื่อร่วมบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในมิติของสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นประจำทุกปี และดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แสนสิริให้ความช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยได้จัดสรรผลกำไรจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เพื่อนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กในภาวะฉุกเฉินขององค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นหนึ่งในองค์กรประเทศไทยที่ได้มีส่วนช่วยเหลือเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 เกียรติที่ได้รับนี้นับเป็นรางวัลแก่ความสำเร็จของแสนสิริในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กที่เราตั้งมั่นเสมอมา การตระหนักถึงสิทธิเด็กในเรื่องความปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ของแสนสิริ นำไปสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็ก

เป็นSDGs ข้อที่8.Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า ,ข้อที่4.Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เเละข้อที่11.Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อ้างอิง:https://www.sansiri.com/thai/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99
SHARE

Comments