On Moral Responsibilities
เรามักจะได้ยินเรื่องของยุคทางศาสนา
ที่พระพุทธเจ้าจะมีอายุยาวนานเป็นหมื่นปีในยุคถัดไป
หรือพระศรีอาริยฯจะกลับมาในอีก 2500 ปี
หรือสิ่งใดก็ตามที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อแบบเดียวกันทั่วโลก
เราจะได้ยินเพลงของ Bob Marley and The Wailers
ที่เกี่ยวกับ Exodus เหตุการณ์การอพยพชนชาติครั้งใหญ่จากอิยิปต์ไปยังอาณาจักรของพระเจ้า
หรือการตัดเมสิยาห์บางคนออกจากความเชื่อและศาสนาท้องถิ่น

ขอโทษที่เปิดหัวเรื่องได้เสี่ยวสุดหัวใจ

โยคาจารย์เชื้อชาติอินเดียผู้หนึ่งชื่อ สวามี ศรียุคเทศะวา
เป็นอาจารย์ของพราหมหรรษา โยคะนันทา (เป็นคนที่เขียนหนังสือชื่อ Autobiography of a Yogi เป็นหนึ่งในหนังสือแนะนำจาก Steve Jobs)
ได้พูดวิจารณ์ถึงการคำนวนยุคทางศาสนาที่ผิดเพี้ยน
จนทำให้วิธีคิดทางวันเดือนปีนั้นน่าสงสัย
เช่น กลียุค จะมีอายุ ๔๓๒๐๐๐ ปี, สัตยยุคมีอายุเป็นล้านปี โดยคร่อมวิธีคิดทางจิตวิญญาณ
หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใด ๆ ก็ตามเรียบร้อยแล้วนั้น
ชี้ชัดว่า นักบวชคนหนึ่งได้คำนวนตัวเลขผิดเพี้ยนไป
และรวมถึงทำให้วิธีคิดแบบพราหมณ์ในประเทศไทยนั้น
ก็ประหลาดพิลึกกึกกือ

ปัจจุบัน (1894) คือยุคทวาปรายุค ปีที่ 194
ปีสุดท้ายของกลียุคคือ คริสต์ศักราช 1599 
ซึ่งในปีถัดมา 1600 เราจะเห็นงานของ William Shakespeare โพล่ขึ้นมา
และรวมถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สอดคล้องกับ character ของทวาปรายุคด้วย
และรวมถึงข้อสันนิษฐานอีกหลายอย่างทางศาสนาทั่วโลก
มีความเป็นไปได้ที่เกิดมาจากความผิดพลาดและยังไม่ได้รับการพัฒนา
SHARE
Written in this book
Marble Stairway
ผู้ปกครองควรมั่นใจในตัวเอง
Writer
Pdhala
School Dropout
งานเขียนของนักปรัชญาคนอื่นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเชิงอรรถของเพลโตเท่านั้น - ส. ศิวรักษ์

Comments