เวลา...
เวลาที่ถูกใช้
กับเวลาที่ยังเหลือ
บางครั้ง...เราก็อาจไม่รู้ว่าอะไรที่มากกว่ากัน

เวลาที่เคยใช้ไป
ย่อมย้อนคืนกลับมาไม่ได้
แต่เวลาที่ยังเหลือ
เราเลือกที่จะใช้ไปเพื่ออะไรได้

แค่เลือกกันให้ดี ๆ
ว่าจะใช้ไปกับเรื่องอะไร
ใช้ไปกับใคร และจะใช้กันยังไง

เพื่อที่วันหนึ่ง...
วันที่เราอาจจะได้ย้อนกลับมาคิด
แล้วไม่รู้สึกเสียดายเวลาในชีวิตที่ผ่านไป...ก็พอ 
SHARE
Written in this book
ความคิด
Writer
KSuwan
ETC
ที่น่ีคือใคร...ฉันคือที่ไหน???

Comments