เรียนรู้และเข้าใจเพื่อนร่วมงานจากความต้องการ 6 แบบ
ในที่ทำงานเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน บางครั้งเราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกมา แต่บางคนเราก็รู้สึกต่อต้านหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น จะทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้น เพื่อให้เราสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

มีแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง คือ ความต้องการทางอารมณ์ 6 แบบ (6 Emotional Needs) โดย Anthony Robbins (โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง, นักเขียน, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจระดับโลก)

แนวคิดนี้มีหลักคิดโดยรวมคือ คนเรามีความต้องการทางอารมณ์ 6 แบบ เปรียบเหมือน ถัง 6 ใบในตัวเรา ในแต่ละคนจะมีปริมาณในถังแต่ละใบไม่เท่ากัน เหมือนกับการมีจุดยืนหรือการให้คุณค่าที่แตกต่างกัน ที่คอยผลักดันในการทำสิ่งในสิ่งต่างๆ สิ่งที่เราหลงใหล (passion) เราทำเพื่อต้องการเติมถังใบไหนให้เต็ม และพฤติกรรมต่างๆ ที่เราทำลงไปนั้น เป็นบุคลิกลักษณะด้านบวกหรือด้านลบของถังใบไหน ดังนี้

1. การต้องการความมั่นคง ความแน่นอน คาดการณ์ได้ (Certainty)
บุคลิกด้านบวก คนที่มีถังใบนี้ เป็นคนรักความก้าวหน้า มั่นใจว่าตนทำได้ ชอบประเมิน ตรวจสอบ วางแผน วิเคราะห์ หาข้อมูล ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต มีแผนสำรอง มีขั้นตอน 
- บุคลิกด้านลบ แต่ถ้าต้องการความมั่นคง ความแน่นอนมากจนเกินไป จะเป็นคนเจ้าระเบียบ ยึดกฎกติกามากเกินไป ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ใช้เวลานานในการทำสิ่งใดๆ


2. ความต้องการความท้าทาย ความหลากหลาย (Uncertainty, Variety)
- บุคลิกด้านบวก คนที่มีถังใบนี้เป็นคนรักอิสระ หาทางเลือกใหม่ๆ ได้ คิดนอกกรอบ ชอบผจญภัย ตื่นเต้น รับความเสี่ยงได้ มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ชอบการเปลี่ยนแปลง และมองโลกในแง่ดี
- บุคลิกด้านลบ แต่ถ้าต้องการความท้าทาย ความหลากหลายมากจนเกินไป จะขาดความละเอียดรอบคอบ เป้าหมายอาจไม่ชัด โลเล ไม่ทำตามกฎ ขี้เบื่อ ไม่ชอบอยู่กับที่


3. ความต้องการความรัก ความสัมพันธ์ (Love & Connection)
- บุคลิกด้านบวก คนที่มีถังใบนี้ จะมีบุคลิกชอบช่วยเหลือคนอื่น ทำงานเป็นทีม ใส่ใจ เป็นห่วงเป็นใย ช่วยเหลือ ชื่นชม ให้กำลังใจ ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย 
- บุคลิกด้านลบ แต่ถ้าต้องการความรัก ความสัมพันธ์มากเกินไป จะกลายเป็นคนที่ตามใจคนอื่นมากเกินไป เล่นพรรคเล่นพวก หรือตามพวกพ้อง ไม่กล้าขัดแย้ง ขี้เกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธ น้อยใจ ไม่แสดงความคิดเห็น 


4. ความต้องการการยอมรับ การมีตัวตน มีความสำคัญ (Significance)
- บุคลิกด้านบวก คนที่มีถังใบนี้ เป็นคนที่กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ แต่งตัวดี มีเอกลักษณ์ มีความตั้งใจ ชอบบริการ ให้ความรู้หรือติว ช่วยเหลือผู้อื่น จิตอาสา สร้างผลงาน ชอบการแข่งขัน
- บุคลิกด้านลบ แต่ถ้าต้องการการยอมรับมากเกินไป จะกลายเป็นคนที่ต้องการคำชมจากคนอื่น บ้ายอ และเรียกร้องความสนใจ


5. ความต้องการเติบโต เรียนรู้ (Growth)
- บุคลิกด้านบวก เป็นคนที่ต้องการความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นลักษณะของคนสำเร็จ เพราะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา
- บุคลิกด้านลบ คนที่มีความต้องการด้านนี้ ไม่มีด้านลบ เพราะสิ่งที่ทำก็เพียงเพื่อให้ตัวเองดีขึ้น


6. ความต้องการเป็นผู้ให้ (Contribution)
- บุคลิกด้านบวก เป็นคนที่ต้องการช่วยเหลือผู้คน ด้วยการให้ ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ ให้ความช่วยเหลือ หรือให้กำลังใจ ทำไปโดยไม่หวังผลตอบแทน
- บุคลิกด้านลบ คนที่มีความต้องการด้านนี้จึงไม่มีด้านลบเช่นกัน เพราะเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ หวังเพียงให้ผู้คนและสังคมดีขึ้น 

ข้อดีของการรู้จักและเข้าใจความต้องการทางอารมณ์ทั้ง 6 แบบ
1. รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
- รู้จักและเข้าใจในสิ่งที่เราเป็น เข้าใจในสิ่งที่เราแสดงออกต่อคนอื่น
- รู้ชัดว่ามีความต้องการด้านไหนเป็นหลัก จึงชัดเจนในตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง คือ ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งที่ทำลงไป เพราะเรารู้ว่าเราทำสิ่งต่างๆ ไปเพื่ออะไร เพราะอะไร
- เข้าใจว่าที่ผ่านมาเรามีบุคลิกแบบไหน มีความต้องการด้านไหน และเมื่อเวลาผ่านไป ความต้องการเหล่านั้นก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลา เช่น เมื่อก่อนต้องการความมั่นคง ต่อมาต้องการความรัก และมาเปลี่ยนเป็นต้องการเติบโต และนำไปสู่ความต้องการเป็นผู้ให้ เป็นต้น

2. เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของผู้คน และสื่อสารได้ดีขึ้น
- เมื่อเรารู้จักและเข้าใจตนเองแล้ว เราจะเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย
- พร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างกันของแต่ละคน ให้อภัยคนได้ง่ายขึ้น และเชื่อมั่นว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ แค่ให้โอกาสเขาเหมือนที่เราให้โอกาสตัวเอง
- เมื่อรู้ว่าเขาต้องการอะไร เราจะสื่อสารได้ตรงใจเขามากขึ้น เช่น ถ้าเราเป็นห่วงรุ่นน้องที่ทำงาน อยากจะแนะนำเขาให้เริ่มพัฒนางาน ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเขามีบุคลิกลักษณะแบบไหน ถ้าเขาต้องการการยอมรับ เราก็จะได้จูงใจเขาได้ว่า การพัฒนางานจะเป็นโอกาสให้เขาได้รับการโปรโมทง่ายขึ้น หรือถ้าเป็นรุ่นน้องที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย เราก็จะได้จูงใจเขาได้ถูกทางว่า ถ้าเขาพัฒนางาน โอกาสที่จะได้รับตำแหน่งที่ก้าวหน้าและมั่นคงขึ้นก็มีมากขึ้นด้วย เป็นต้น

และวิธีการที่จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น เพื่อที่จะไปเข้าใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นด้วย คือ การเขียนบันทึกความคิดของเราลงไปในไดอารี่ (Diary) ซื่อสัตย์กับตัวเองเพื่อทำความรู้จักตัวเองอีกครั้ง ในตอนแรกๆ เราอาจจะยังไม่เข้าใจตัวเอง ยังไม่รู้ถึงความต้องการลึกๆ ที่ทำให้เราแสดงออก หรือผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ แต่เมื่อได้เขียนและทบทวนบ่อยๆ เราจะเริ่มเข้าใจตนเองแล้วว่า เราเป็นคนแบบไหน มีบุคลิกที่มีความต้องการด้านไหน

และเมื่อเป็นด้านนั้นแล้ว เรามีบุคลิกในด้านบวกหรือด้านลบ ถ้าเรามีบุคลิกในด้านลบ เราจะแก้ไขได้ทัน ปรับลดด้านลบ เพิ่มด้านบวกมากขึ้น เช่น เมื่อเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่า เราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธ ทำให้เรามีปัญหาในการทำงานที่ทำไม่ทัน เพราะช่วยงานคนอื่นมากจนเกินไป ซึ่งลึกๆ เราเพียงต้องการความรักเท่านั้นเอง และเมื่อรู้ถึงสาเหตุ รู้ความต้องการ ก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่า ถ้าเรารักตัวเองมากพอ เราก็จะไม่ต้องการความรักจากคนอื่นมากจนเกินพอดี จึงกลับมารักตัวเองให้เป็น และทำให้เรากล้าปฏิเสธมากขึ้น เพราะรักตัวเองพอที่จะมีจุดยืนในตัวเอง เป็นต้น

สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ได้ทุกแบบ เพียงแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากกว่ากัน ความต้องการทางอารมณ์ที่มากพอ จะผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ ขึ้นมา เช่น เป้าหมายชีวิตที่เราตั้งไว้ ถ้าเราทำเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้คน ก็เป็นความต้องการเป็นผู้ให้ ถ้าเราต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เราก็มีความต้องการเติบโต เป็นต้น ลองคิดดูว่าสิ่งที่เราทำ เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ด้านใด

เมื่อนำมาทบทวนกับตัวเอง และคิดถึงสิ่งที่คนรอบข้างแสดงออกมา ทั้งการกระทำหรือคำพูด ทำให้เราเข้าใจความเป็นตัวตนของเขามากขึ้น ทุกความต้องการทางอารมณ์ล้วนเป็นเรื่องดี เพราะเป็นแรงผลักดันให้เราทำสิ่งต่างๆ เพียงแต่ว่า เราควรแสดงออกถึงความต้องการที่มี ด้วยวิธีการหรือพฤติกรรมที่ดีด้วย เพื่อให้สิ่งที่เราทำมีคุณค่าต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 

อ้างอิง: https://www.ronitbaras.com/emotional-intelligence/personal-development/six-human-needs-certainty/
 
Writer: takuma ^ ^
Cr: photo from app Canva
==========
คัดลอกบทความมาจาก www.cheer-up.lnwshop.com/article
สนใจอ่านบทความพร้อมภาพประกอบได้จากเว็บนั้นนะคะ
แต่จะทะยอยลงใน storylog เพื่อความสะดวกอีกทางหนึ่งค่า 
SHARE
Written in this book
Start your new life by Diary
ไดอารี่ช่วยให้ชีวิตสุขสำเร็จได้อย่างไร ไปแลกัน!
Writer
takumacheerup
Writer
เป็นกำลังใจให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้

Comments