นิยามพื้นฐาน  ของคำว่า "ทิฎฐิ"  (ตอนที่ 1)
     "ทิฏฐิ"   หมายถึง ความเห็น ความเข้าใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  อันจะเป็นการนำพาสิ่งที่ครอบงำ และมีบทบาทต่อการกำหนดวิถีชีวิตของแต่ละคน ให้ดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไป ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ซึ่งอาจจะเสื่อมถอยหรือเจริญรุ่งเรืองได้
      แต่ลักษณะ ทิฎฐินั้น  ถือว่าเป็นคำกลางๆ  โดยไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าคือ มิจฉาทิฎฐิ(ความเชื่อผิด) หรือสัมมาทิฐิ(ความเชื่อถูก).

ความหมาย ที่ครอบคลุมของทิฎฐิ.
      - ทฤษฎี
      - ความเชื่อ ความคิดเห็น
      - การเก็ง
      - ความจริง
      - ความเข้าใจ ตามแนวเหตุผล
      - หลักการ ที่เห็นสม
      - ข้อที่ถูกใจ
      - ความใฝ่นิยม
      - ความเชื่อแบบสิทธันต์
      - ข้อที่เข้ากับความเห็นของตน
      - ทัศนคติ หรือท่าที
      - อุดมการณ์
      - โลกทัศน์ (และชีวทัศน์ต่างๆ)


ลักษณะทิฎฐิ ในสังคมมนุษย์
1. อเหตุอปัจจยวาท
     คือ ทิฎฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความสุขและความทุกข์นั้น  ล้วนเกิดขึ้นจากโชคชะตา โดยไม่มีเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้น
2. อิสสรนิมมานตุวาท
     คือ ทิฎฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความทุกข์และความสุขนั้น  ล้วนเกิดขึ้นจากการบันดาล ของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่.
3. ปุพเพกตเหตุวาท
     คือ ทิฎฐิ  ที่แสดงความเป็นไปในชีวิตและสังคมมนุษย์ ทั้งความทุกข์และความสุขนั้น  ล้วนแต่ถูกกำหนดด้วยพลังอำนาจ ของกรรมเก่า.


SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments