Act III, Scene III
คุณลุงคนหนึ่งเป็นคุณลุงที่ป๊อปปูลาในแวดวงสังคมในตอนนั้นมาก
ทุกคนที่ชอบเขา ชอบเพราะว่าเวลาที่คุยกับหมอนี่ทีไร
พวกเขารู้สึกว่ากำลังเข้าถึงความรู้ที่มากกว่าสิ่งที่พวกเขามีอยู่
หรือบางที
พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความสามารถมากกว่าที่พวกเขาคิด

สมมติว่าในช่วงเวลานั้น
ไม่มีโรงเรียน ไม่มีมหาวิทยาลัย ที่เป็นกิจลักษณะ
กิลและแคลนในเกม mmorpg
เป็นกลุ่มที่ยึดมั่นในกิจกรรมการถ่ายทอดกิจกรรมทางอาชีพ
ได้อย่างสมบูรณ์

การควานหาสิ่งที่ตัวเขาเองไม่รู้ว่าไม่รู้
การควานหาสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ว่าตัวเองรู้
และการควานหาความรู้ เป็นกิจกรรมทางปรัชญาที่สอดคล้องกับบรรยากาศในช่วงเวลานั้น
อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันมีสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัย
ที่ยึดครองความหมายในการเป็นความรู้ของผู้อื่น
ซึ่งไม่ใช่ไม่ดี
แต่เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมทางกายภาพกันแล้วในโลกทางภาษาแบบโซซู
และวิธีคิดทางมานุษยวิทยาอื่นๆ รวมถึงวิศวกรรมทางสังคมวิทยาและสถาปัตยกรรม
ทำให้บรรยากาศของช่วงเวลานั้น แตกต่างกับปัจจุบันเหลือเกิน
SHARE
Written in this book
Marble Stairway
ผู้ปกครองควรมั่นใจในตัวเอง
Writer
Pdhala
School Dropout
งานเขียนของนักปรัชญาคนอื่นนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเชิงอรรถของเพลโตเท่านั้น - ส. ศิวรักษ์

Comments