ประวัติ  พระศิลา.
     ตามตำนาน เล่าว่า   เมื่อพระพุทธเจ้า ได้ปรินิพพานผ่านไป 7 ปี 7 เดือน กับอีก 7 วัน   พระเจ้าอชาตศัตรู  ได้มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูป โดยให้นำหินอ่อนจากมหาสมุทร มาสร้างเป็นพระพุทธรูป  ปางโปรดช้างนาฬาคีฬี ซึ่งมีรูปช้างนาฬาคีฬีนอนหมอบอยู่ทางขวา และรูปพระอานนท์ถือบาตรอยู่ทางซ้าย
     เมื่อสร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว   พระเจ้าอชาตศัตรูและพระอรหันต์ทั้งหลาย พร้อมใจในการตั้งจิตอธิษฐาน กล่าวคำอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ 7 พระองค์ ให้เสด็จเข้าสถิตย์ในองค์พระพุทธรูปศิลา.  หลังจากนั้น พระศิลาก็สำแดงอิทธิฤทธิิ์เสด็จขึ้นไปในอากาศ เมื่อพระเจ้าอชาตศัตรูเห็นเป็นอัศจรรย์เช่นนั้นแล้ว  จึงทรงประดิษฐ์พระศิลาในเขาบนที่สูง และทำแท่่นบูชาไว้ข้างล่าง.  
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments