พระแก้วขาว  อดีตพระพุทธรูปของกษัตริย์ในภาคเหนือ
       ในตำนานเล่าว่า  เมื่อพระพุทธเจ้า ได้เสด็จปรินิพาน ล่วงไปแล้ว 700 ปี  ช่วงเมื่อวันเพ็ญเดือน 7  สุเทวฤาษี ได้นำดอกจำปา 5 ดอก  ขึ้นไปบูชาพระจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ได้ไปพบพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์ได้บอกสุเทวฤาษีว่า  ภายในปีนี้ เมื่อวันวิสาขะเดือนเพ็ญ จะมีการสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยแก้วขาว..

       ช่วงเวลานั้น  พระยารามราชเจ้าเมืองละโว้กับพระกัสสปเถรเจ้า ได้ปรารถในการสร้างพระแก้วนี้ โดยพระอรหันต์ ไปได้แก้วขาวบริสุทธิ์  มาจากจันทเทวบุตร แล้วขอให้พระวิษณุกรรมมาเนรมิต จนสำเร็จเป็นรูปพระพุทธปฏิมากร รวมทั้งสุเทวฤาษี  ได้เข้าร่วมประชุมและช่วยในการสร้างพระในครั้งนี้ด้วย ซึ่งความสมบูรณ์ของพระนี้ ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ 4 องค์คือ ในพระโมลี(กระม่อม) 1 องค์  พระนลาต(หน้าผาก) 1 องค์  พระโอษฐ์(ปาก) 1 องค์  และพระอุระ(หน้าอก) 1 องค์  รวมเป็น 4 องค์  ในพระพุทธรูปนี้..


       เมื่อสร้างเสร็จแล้ว   พระแก้วขาว ได้ประดิษฐานไว้ที่เมืองละโว้เป็นเวลานาน  เมื่อมาถึงสมัยพระฤาษี สร้างเมืองนครหริภุญชัยแล้ว  ได้เชิญพระนางจามเทวี ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าเมืองละโว้ ได้มาครองเมืองหริภุญชัย  พระนาง จึงนำพระแก้วขาว(พระเสตังคมณี) มาเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์  โดยได้ประดิษฐานไว้  ณ เมืองหริิิภุญชัย(จ.ลำพูน) ตั้งแต่บัดนั้นเป็็็นต้นมานานหลายร้้อยปี  ต่อมากษัตริย์ในราชวงศ์ของพระนางจามเทวี ก็ได้นัับถือมาทุุกพระองค์..
       ในสมัยพญามังราย  ได้ยกกองทัพไปตีเมืองหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ.1824  ได้ใช้ธนูเพลิงยิงเข้าไปในเมืองนี้  ทำให้เกิดเพลิงไหม้ไปทั้งเมือง ยกเว้นหอพระพุทธรูป ซึ่งมีพระแก้วขาวสถิตอยู่นั้นไม่ถูกเพลิงไหม้  พระองค์ได้เกิดความศรัทธา จึงอาราธนาอัญเชิญพระแก้วขาว มาประดิษฐานไว้ ในที่ประทับพระองค์ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเคยมาเมืองหลวงของล้านนาในอดีต    พระองค์  จึงได้เคารพเป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ ตั้งแต่นั้นมา..SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments