ชีวิตในชาตินี้.....มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน
 
คำชี้แจงผู้เขียน
 
เรื่องนี้ไม่ได้จัดทำให้มนุษย์ เรื่องนี้จัดทำให้วิญญาน วิญญานที่ต้องการค้นหาความรู้ที่เป็นจริง (ความรู้ของพระเจ้า) ผู้เขียนนำเสนอหลักความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตของมนุษย์และรูปธรรมที่สูงกว่ามนุษย์ของพงษ์พันธ์พลีเอเดียนส์และชาวคอสมอสที่ทำงานในจักรวาล ผู้เขียนใช้ภาษาที่แสดงออกถึงการพูดคุย การตั้งคำถาม และยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ นำเสนอความแตกต่างที่เหมือนกันของความเชื่อโดยการรวมคำนิยามที่นิยมใช้ในระบบความเชื่อไว้ในเรื่องเดียวกันเปรียบได้กับการสร้างละครเรื่องเดียวกันด้วยนักแสดงและผู้จัดคนละชุดกัน ผู้เขียนเจตนาใช้ภาษาที่แสดงถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ก้าวร้าว ดุดัน เสียดสี ชื่นชม ห่วงใย และรักใคร่โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านรู้สึกถึงอารมณ์จากวิญญานเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร ธรรมชาติและความต้องการของวิญญาน ผู้เขียนหวังให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจวิญญาน ใช้ชีวิตตามความต้องการของวิญญานเพื่อการค้นหาตัวตนภายในและมุ่งสู่วิวัฒนาการและ/หรือการรู้แจ้งในอนาคต

…………………………

คำแนะนำผู้อ่าน
 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิต (จิตวิญญาน) ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านเปิดกว้างในหลักการของจิตวิญญานว่าทุกสรรพสิ่งมีชีวิต มีจิตวิญญาน มีต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดการมีอยู่ เป็นอยู่ และคงอยู่ของชีวิต ทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านยอมรับและเข้าใจว่ามนุษย์มีข้อจำกัดการรับรู้ทางจิตวิญญานเพราะจิตวิญญานไม่ได้เกิดและดำรงอยู่บนโลกหรือในมิติ/ในสภาวะหนึ่งๆ อีกทั้งจิตวิญญานไม่มีขอบเขตและข้อจำกัดของเวลาและระยะทาง สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตวิญญานไม่สามารถพิสูจน์และอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยศาสตร์ของมนุษย์ นอกจากนี้ข้อจำกัดของมนุษย์ต่อการรับรู้และเข้าใจจิตวิญญานขึ้นกับระดับความสามารถในการยอมรับและพื้นฐานของปัญญา ดังนั้นการเปิดใจเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆและการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงจิตวิญญานได้ง่ายขึ้น

…………………………

คำชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบัน
 
ในรอบวิวัฒนาการปัจจุบันวิญญานมาเกิดเป็นในมนุษย์เพื่อเรียนรู้ชีวิตมืด-สว่าง การเรียนรู้ทำให้ความรู้ที่เป็นความจริงถูกพรางโดยกลุ่มพลังงานมืด/พลังงานบาป/พลังงานลบ/สภาวะจิตลบ ส่งผลให้กว่า 95%ของมนุษย์ไม่ได้รับความรู้ที่เป็นจริงทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตผิดไปจากหลักความจริง ทำให้มีสติ/สำนึก/จิตสำนึกต่ำ และมีสภาวะจิตลบ สภาวะจิตลบทำให้รูปแบบความคิดผิดเพี้ยนไปจากความรู้ที่แท้จริง (ความรู้ของพระเจ้า) ทำให้ไม่สามารถคิดเพื่อให้รู้ได้อย่างถูกต้องจากการคิดรู้ ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้การรู้สึกรู้จากภายใน (การหยั่งรู้) เพื่อให้เข้าถึงความจริง การฝึกฝนให้สามารถแยกแยะความคิดกับความรู้สึกเพื่อจะได้ใช้ความรู้สึกแทนความคิดเพื่อให้เกิดการรู้จะช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าถึงความจริงที่แท้จริงได้ การไม่คิดแต่ใช้ความรู้สึกทำให้ผู้อ่านรับรู้ถึงการบอกของวิญญาน ในขณะที่ผู้อ่านกำลังอ่านจะเกิดความรู้สึกจากวิญญานขึ้นทันทีและจะเกิดความคิดจากจิตตามมาภายหลัง การอ่านให้ได้ความรู้ที่แท้จริงผู้เขียนแนะนำให้ผู้อ่านใช้ความรู้สึกแทนความคิด

............

บทความ
 
ชีวิตในชาตินี้ มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน 


คุณรู้ไหม
โลกมนุษย์ (planet earth)
สร้างและปกครองด้วยหลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้ (true creator)
อยู่ในโซนจัดวาง (zone of placement)
อยู่ในโซนการสร้างสรรค์ของพระเจ้า (true creation) ที่เป็นผู้สร้างแท้ (true creator)
อยู่ในจักรวาลหลากมิติของพระเจ้า (multiverse)
ถ้าคุณอยู่บนโลกมนุษย์นี้....คุณคือคนที่มีสถานะเป็นบวก (positive state)
มนุษย์บนโลกนี้...จะได้รับความรู้ทางจิตวิญญานที่เป็นความจริง (truth)
ทุกคนจะมีชีวิตที่เป็นชีวิตจริงๆ จากการสร้างสรรค์ของพระเจ้าคุณรู้ไหม
โลกนี้เป็นโลกอะไร และอยู่ที่ไหนในจักรวาลคุณ คุณ คุณ
เขาบอกว่าเป็นโลกมนุษย์ มีคุณเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตมนุษย์ อยู่บนโลกมนุษย์
เพราะเขาบอก....สังคมโลกจึงบอกว่าเป็นโลกมนุษย์ มีคุณเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตมนุษย์ อยู่บนโลกมนุษย์
เพราะสังคมโลกบอก...คุณจึงบอกตัวเองว่า ฉันเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตมนุษย์ อยู่บนโลกมนุษย์
เพราะเขา เพราะสังคม และเพราะคุณบอก....คนทั้งโลกจึงเชื่อว่ามนุษย์ทั้งโลกเป็นมนุษย์ ใช้ชีวิตมนุษย์ บนโลกมนุษย์คุณ คุณ คุณ...
ผมบอกความจริงให้ฟัง....
คุณช่วยรับฟังผมหน่อยได้ไหม
ผมบอกสถานการณ์จริง....
ขอคุณช่วยเปิดกว้างทางความคิด
ให้โอกาสรับฟังเรื่องจริงจากผมได้ไหม

คุณรู้ไหม....
ถ้าคุณให้โอกาส เปิดรับความจริงได้
คุณจะได้โอกาสใหม่....โอกาสที่จะมีชีวิตใหม่ มีชีวิตที่ดีได้ ใลกนี้และโลกหน้า

......
.....
....

คุณรู้ไหม
โลกนี้ไม่ใช่โลกมนุษย์ เขาหลอกคุณว่าเป็นโลกมนุษย์


คุณรู้ไหม
โลกนี้คือดาวเคราะห์ศูนย์ (planet zero)
ไม่ได้อยู่ในโซนการสร้างสรรค์ของพระเจ้า (true creation) ที่เป็นผู้สร้างแท้ (true creator)
ไม่อยู่ในจักรวาลหลากมิติของพระเจ้า (multiverse)คุณรู้ไหม
โลกนี้อยู่ในโซนนำออกหรือพลัดถิ่น (zone of displacement)
อยู่ในจักรวาลอีกฟากหนึ่งของจักรวาลของผู้สร้างแท้ (anti multiverse)
ถ้าคุณอยู่บนโลกนี้....คุณคือคนที่มีสถานะเป็นลบ (negative state)
มนุษย์บนโลกนี้....ควบคุมและปกครองโดยหลักจิตวิญญานที่ตรงข้ามกับหลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้
มนุษย์บนโลกนี้...จะได้รับความรู้ทางจิตวิญญานที่เป็นความเท็จ (False) แต่เขาจะบอกคุณว่าจริง
ทุกคนจะมีชีวิตที่ไม่ได้เป็นชีวิตจริงๆ
สถานภาพลบทำให้คุณอยู่ในเมทริกซ์ ทำให้คุณมีชีวิตที่ไม่มีชีวิต (ชีวิตตาย)
ชีวิตตายเป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างเทียม (psuedo creator)คุณรู้ไหม
คุณมาที่นี่ได้ยังไง ทำไมคุณมาเกิดที่นี่...เพราะอะไร?
ผมจะบอกความจริงให้....
เพราะคุณมีสถานภาพลบ (negative state) ซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างแท้
เพราะคุณมีภารกิจ มีงานที่รับมอบหมาย
คือ โอกาสและอิสระภาพที่คุณจะได้เปลี่ยนสถานะไปสู่สถานะต้องการ

...
คุณมาโลกนี้เพื่อเปลี่ยนสถานะของตนเองจากการใช้ชีวิตมนุษย์
คุณจะเปลี่ยนสถานะลบเป็นบวก
หรือจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ....ก็ได้ ตามใจคุณ

.....
....
....

คุณรู้ไหม
ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกที่ศูนย์นี้ คือใคร
คนที่มีสถานภาพบวกที่อยู่ในโซนการสร้างสรรค์จริง ไม่ได้รับอนุญาตให้มาเกิดบนโลกนี้
โอนลี่ (only) ผู้ที่มีสถานภาพลบที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเท่านั้น...ที่มาเกิดได้คุณรู้ไหม
คนส่วนใหญ่มาจากหลายโลกในโซนพลัดถิ่นของจักรวาล
บางคนมาจากนรก...มาเพื่อทำความเลว ให้ความรู้เท็จ
บางคนมาจากสวรรค์ โซนการสร้างสรรค์ มาเพื่อทำความดี ให้ความรู้จริง
คนส่วนใหญ่ (70%) มาจากโซนพลัดถิ่น หรือนรก เป็นผู้มีสถานภาพลบ และต้องการมาเปลี่ยนสถานภาพใหม่

...

คุณรู้ไหม
Planet zero นี้ไม่เหมือนใครๆ
คนมาเกิดบนโลกนี้จึงมีดีเอ็นเอของมนุษย์ที่มาจากสัตว์ฟซึ่งพร้อมจะถูกกระตุ้นให้มีสถานะลบหรือบวกก็ได้...ตามใจคุณ
คนมาเกิดบนโลกนี้จึงต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยการสูญเสียความทรงจำ
ทำให้คุณลืมทุกสิ่งที่เป็นคุณ ลืมวัตถุประสงค์ของคุณ ลืมเป้าหมายชีวิตของคุณ
ลืมภารกิจสำคัญที่คุณตั้งใจมาเกิด.....บนโลกที่ถูกหลอกว่าโลกมนุษย์นี้

คุณรู้ไหม
ที่ผ่านมานับตั้งแต่ยุคมนุษย์ถ้ำ....
คุณถูกทำให้เชื่อและถูกทำให้ได้รับความรู้ที่ไม่จริงที่ตรงข้ามกับหลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้
เขา สังคม และคุณบอกว่าเป็นความจริง
คุณจึงมีชีวิตมนุษย์ไปตามความรู้ที่ไม่จริง
คุณจึงมีสถานะภาพลบ มีชีวิตมนุษย์ที่เป็นชีวิตตายคุณรู้ไหม
คุณต้องออกเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาน (spiritual path) ต้องค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณ (who are you) และทำเป้าหมายชีวิตของคุณ (life purpose) เพื่อเปลี่ยนสถานลบเป็นบวกคุณคับ
คุณมีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพจากลบเป็นบวกได้ ณ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้
ผมไม่แน่ใจว่าจิตชั้นในหรือจิตวิญญานอันเป็นส่วนที่ทำให้คุณมีชีวิตได้นั้นเหลืออยู่และใช้การได้อยู่มากน้อยเพียงใด....
ถ้ามีมาก วิญญานคุณยังมีโอกาสอยู่ได้นาน (อีกชาติ อย่างมาก)
ถ้ามีน้อย วิญญานมีโอกาสอยู่ได้ไม่นาน (ชาตินี้ชาติสุดท้าย)
...
สุดท้าย ขอทิ้งท้ายแบบนี้
ถ้าคุณเปลี่ยนสถานภาพจากลบเป็นบวกได้...จะเกิดผลดีต่อชีวิตของวิญญาน
เพราะวิญญานต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกที่ศูนย์นี้.....เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของตนเอง 


Theerapong Theppakorn
เราไม่ได้สอนคุณ เราสอนวิญญานคุณ
เราไม่ได้มาลบล้าง เรามาทำให้สำเร็จ
SHARE
Written in this book
Experience with Cosmic people
ประสบการ ข่าวสาร ภารกิจ 
Writer
ttpong777
Writer
I know it's not much but the best I can do with my love and compassion. Here is the knowledge, memory and information from my old soul. Let jump out of the box (your belief). Expand your conciousness. Seek the truth of knowledge for wisdom. Let make spiritual awakening and enlightenment. Let know and be yourself. Come and learn in our school. The School of Life

Comments

Moonlights
6 months ago
อยากศึกษาเเนวคิดนี้เพิ่มเติมค่ะ พอจะเเนะนำได้มั้ยคะ เช่นหนังสือ
Reply