คุณอยู่นอกจักรวาลนะ....รู้ตัวไหม
 
คำชี้แจงผู้เขียน
 
เรื่องนี้ไม่ได้จัดทำให้มนุษย์ เรื่องนี้จัดทำให้วิญญาน วิญญานที่ต้องการค้นหาความรู้ที่เป็นจริง (ความรู้ของพระเจ้า) ผู้เขียนนำเสนอหลักความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตของมนุษย์และรูปธรรมที่สูงกว่ามนุษย์ของพงษ์พันธ์พลีเอเดียนส์และชาวคอสมอสที่ทำงานในจักรวาล ผู้เขียนใช้ภาษาที่แสดงออกถึงการพูดคุย การตั้งคำถาม และยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพ นำเสนอความแตกต่างที่เหมือนกันของความเชื่อโดยการรวมคำนิยามที่นิยมใช้ในระบบความเชื่อไว้ในเรื่องเดียวกันเปรียบได้กับการสร้างละครเรื่องเดียวกันด้วยนักแสดงและผู้จัดคนละชุดกัน ผู้เขียนเจตนาใช้ภาษาที่แสดงถึงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ก้าวร้าว ดุดัน เสียดสี ชื่นชม ห่วงใย และรักใคร่โดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านรู้สึกถึงอารมณ์จากวิญญานเพื่อความเข้าใจในการสื่อสาร ธรรมชาติและความต้องการของวิญญาน ผู้เขียนหวังให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจวิญญาน ใช้ชีวิตตามความต้องการของวิญญานเพื่อการค้นหาตัวตนภายในและมุ่งสู่วิวัฒนาการและ/หรือการรู้แจ้งในอนาคต

…………………………

คำแนะนำผู้อ่าน
 
เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิต (จิตวิญญาน) ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านเปิดกว้างในหลักการของจิตวิญญานว่าทุกสรรพสิ่งมีชีวิต มีจิตวิญญาน มีต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดการมีอยู่ เป็นอยู่ และคงอยู่ของชีวิต ทุกสรรพสิ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ ผู้เขียนใคร่ขอให้ผู้อ่านยอมรับและเข้าใจว่ามนุษย์มีข้อจำกัดการรับรู้ทางจิตวิญญานเพราะจิตวิญญานไม่ได้เกิดและดำรงอยู่บนโลกหรือในมิติ/ในสภาวะหนึ่งๆ อีกทั้งจิตวิญญานไม่มีขอบเขตและข้อจำกัดของเวลาและระยะทาง สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตวิญญานไม่สามารถพิสูจน์และอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ด้วยศาสตร์ของมนุษย์ นอกจากนี้ข้อจำกัดของมนุษย์ต่อการรับรู้และเข้าใจจิตวิญญานขึ้นกับระดับความสามารถในการยอมรับและพื้นฐานของปัญญา ดังนั้นการเปิดใจเพื่อรับข้อมูลใหม่ๆและการมีส่วนร่วมจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงจิตวิญญานได้ง่ายขึ้น

…………………………

คำชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบัน 
ในรอบวิวัฒนาการปัจจุบันวิญญานมาเกิดเป็นในมนุษย์เพื่อเรียนรู้ชีวิตมืด-สว่าง การเรียนรู้ทำให้ความรู้ที่เป็นความจริงถูกพรางโดยกลุ่มพลังงานมืด/พลังงานบาป/พลังงานลบ/สภาวะจิตลบ ส่งผลให้กว่า 95%ของมนุษย์ไม่ได้รับความรู้ที่เป็นจริงทำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตผิดไปจากหลักความจริง ทำให้มีสติ/สำนึก/จิตสำนึกต่ำ และมีสภาวะจิตลบ สภาวะจิตลบทำให้รูปแบบความคิดผิดเพี้ยนไปจากความรู้ที่แท้จริง (ความรู้ของพระเจ้า) ทำให้ไม่สามารถคิดเพื่อให้รู้ได้อย่างถูกต้องจากการคิดรู้ ด้วยเหตุนี้ผู้อ่านจำเป็นต้องใช้การรู้สึกรู้จากภายใน (การหยั่งรู้) เพื่อให้เข้าถึงความจริง การฝึกฝนให้สามารถแยกแยะความคิดกับความรู้สึกเพื่อจะได้ใช้ความรู้สึกแทนความคิดเพื่อให้เกิดการรู้จะช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าถึงความจริงที่แท้จริงได้ การไม่คิดแต่ใช้ความรู้สึกทำให้ผู้อ่านรับรู้ถึงการบอกของวิญญาน ในขณะที่ผู้อ่านกำลังอ่านจะเกิดความรู้สึกจากวิญญานขึ้นทันทีและจะเกิดความคิดจากจิตตามมาภายหลัง การอ่านให้ได้ความรู้ที่แท้จริงผู้เขียนแนะนำให้ผู้อ่านใช้ความรู้สึกแทนความคิด

............

............

............

บทความ
 
คุณอยู่นอกจักรวาลนะ...รู้ตัวไหม 


คุณรู้ไหม
ชีวิตที่เป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างแท้ (true creator) เป็นอย่างไร
ชีวิตที่เป็นการสร้างสรรค์ที่แท้จริง (true creation) ของผู้สร้างแท้ (true creator) เป็นชีวิตที่อยู่ในจักรวาลที่มีจำนวนอนันต์และมีความหลากหลาย (multiverse)

โครงสร้างของมัลติเวอร์สประกอบด้วย
1. spiritual multiverse
2. intermediate multiverse
3. natural/ physical multiverse
แต่ละส่วนเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน
แต่ละส่วนมีการควบคุม และปกครองด้วยหลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้
ภายในแต่ละส่วนมีโครงสร้าง การดำเนินไป และกฏเกณฑ์ที่จำเพาะ
ภายในแต่ละส่วนประกอบด้วยมิติ 12 มิติ ในแต่ละมิติมีการเกิดขึ้น ดำเนินไป และกลายเป็นของชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ในการสร้างสรรค์ที่แท้จริง ทุกสรรพสิ่งจะเป็นไปตามหลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้และสถานะมีเพียงสถานะเดียว คือ สถานะบวก (positive state) เท่านั้น
ชีวิตทุกชีวิตที่เป็นการสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะมีสถานะบวก คือ ชีวิตที่มีความดี (goodness) และความจริง (truth) เท่านั้น

รูปธรรมชีวิตทุกชีวิตที่เกิดในมัลติเวอร์ส์ตั้งแต่แรกเกิดทุกชีวิตจะมีด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ มีข้อมูล ความทรงจำ ความรู้ ประสบการณ์แต่ละชาติภพ เมื่อเกิดมาแล้วจะจำหรือระลึกได้ว่าตนเรียนอะไรมา รู้อะไรมา และจะดำเนินชีวิตตามแผนการและภารกิจที่ได้เลือกมาเพื่อให้มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาน

......

.......

.......

คุณ คุณ คุณ
มนุษย์คืออะไร 
มนุษย์คือจิตมนุษย์
จิตมนุษย์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ จิตวิญญาน (spirit) วิญญาน (soul) และจิต (mind)
3 ส่วนนี้คือ จิตชั้นใน จิตภายใน และจิตภายนอก ตามลำดับ
จิตมนุษย์คือการสร้างสรรค์ เป็นการสร้างสรรค์
จิตมนุษย์สร้างให้เกิดโลก ระบบสุริยะ กาแลกซี จักรวาล และมัลติเวอร์ส์
จิตมนุษย์สร้างให้เกิดชีวิต 3 ชีวิตใน 3 โลก คือ โลกจิตวิญญาน โลกตัวกลาง/ วิญญาน และโลกธรรมชาติ/กายภาพ

....
คุณรู้ไหม
คุณมีร่างกายภาพ อยู่ในโลกกายภาพ....แต่ไม่ได้อยู่ในมัลติเวอร์ส ไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์ที่แท้จริง

คุณจำได้ไหม...
ตอนคุณเกิดมา....คุณเกิดมามีความรู้ ประสบการณ์ ความทรงจำติดตัวมาบ้างไหม

คุณ คุณ คุณ
คุณต้องเรียนรู้ ต้องเอาชีวิตรอดในสังคมใช่ไหม

คุณลองมองออกไปในโลกใบนี้....
โลกและชีวิตบนโลกนี้.....มีแต่ความดีและความจริงใช่หรือไม่
โลกและชีวิตบนโลกนี้.....อยู่ในสถานะบวกใช่หรือไม่
หรือว่า
มีความดีที่เจือปนไปด้วยความเลวทรามชั่วร้าย...
มีความจริงปะปนกับความไม่จริง โกหก บิดเบือนไปจากความจริง

.......

คุณรู้ไหม
ชีวิตในสถานะบวก....มีความชั่วร้าย (evil) และความไม่จริง/ไม่ถูกต้องไม่ได้ (falsifies)
เชื่อที่ไม่จริง(เชื่อผิด) ปะปนไม่ได้

.....
คุณ คุณ คุณ
คุณแน่ใจไหม....ว่า
โลกกายภาพ (มนุษย์) และชีวิตมนุษย์ ณ ตอนนี้เป็นการสร้างสรรค์ของผู้สร้างที่แท้จริงหรือไม่

....
ผมขอบอกความจริงให้รู้ไว้
โลกและคุณ....ไม่ได้อยู่ในโซนการสร้างสรรค์ของผู้สร้างแท้
โลกและคุณ...อยู่ภายในหลุมดำของจักรวาลที่เป็นอีกฟากหนึ่งของมัลติเวิอร์ส เรียกว่า แอนติมัลติเวอร์ส (anti multiverse) ซึ่งเป็นโซนพลัดถิ่น (zone of displacement)
โลกนี้คือ planet zero ที่ปกครองและควบคุมโดยผู้สร้างเทียม

....

Planet zero เป็นโลกที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่พิเศษชั่วคราวเพื่อแสดงถึงระดับความเป็นจริงของชีวิต
โลกนี้ (planet zero) เกิดขึ้น ดำเนินไป กลายเป็นอย่างต่อเนื่องจนมาถึงจุดที่โลกจัดวางในตำแหน่งที่ไม่มีตำแหน่งและเวลาที่ไม่มีเวลาด้วยฝีมือของผู้เข้ามาอาศัย (ผู้สร้างเทียม) รวมทั้งมนุษย์ที่เคยอยู่มาก่อนในมัลติเวอร์สกายภาพ ดังนั้นตำแหน่งของโลกและเวลาของโลกจะไม่ใช่และไม่สัมพันธ์กับเวลาและตำแหน่งที่แท้จริงของมัลติเวอร์สกายภาพที่เป็นการสร้างสรรค์ที่แท้จริง

....

ผู้สร้างเทียม (pseudo creator) 
เขาไม่มีรูปธรรมชีวิต เขามาวิวัฒนาการร่วมไปกับมนุษย์เพื่อแฝงตัวในร่างมนุษย์
เขาไม่เคยมีประสบการณ์ในสถานะบวก (เขามาจากสถานะลบ หรือนรก หรือดินแดนที่มีแต่ความชั่วร้าย)
เขาไม่รู้หลักจิตวิญญาน
เขาไม่รู้จักความดีและความจริง
เขาควบคุม ปกครองโลกนี้ด้วยหลักการที่ตรงข้ามกับความจริง
เขาป้อนข้อมูลให้โลกด้วยความชั่วร้ายและความไม่จริง/ ความไม่ถูกต้อง
คุณจึงในโลกที่เป็นโลกมายาที่มีการป้อนข้อมูลและความรู้ที่ไม่จริงจากผู้สร้างเทียมให้คุณคิดว่าเป็นความดีและความจริง
สิ่งที่เขาป้อน..ทำให้เกิดการสร้างขึ้นใหม่ที่ผิดหลักและขัดต่อหลักการทางจิตวิญญาน
สิ่งเหล่านี้กลายเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม บรรทัดฐาน ศาสนา กฏหมาย และการศึกษาที่ทำสืบต่อกันมาจากรุ่น สู่รุ่น ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของมนุษย์ในแบบที่เขาต้องการ

...

คุณรู้ไหม
คุณมีชีวิต ดำเนินชีวิต ใช้ชีวิตที่ขัดแย้งต่อหลักจิตวิญญาน
ทำให้เกิดผลต่อโลกจิตวิญญาน โลกวิญญาน และโลกกายภาพ
ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้
ทำให้คุณมีชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตจริงๆ เป็นชีวิตที่มีวิญญานของความชั่วร้ายแฝงอยู่ในตัวคุณ
ทำให้คุณเป็นจิตวิญญานชั่วร้าย ที่มีสถานะลบ

......

......

เรื่องผู้สร้างแท้ ผู้สร้างเทียม เหมือนนิยาย หนังวิทยาศาสตร์ มนุษย์ต่างด้าว
ฟังดูเหมือนนิยายน้ำเน่า เหมือนหนังจักรๆ วงศ์ๆ ตอนเช้า
เหมือนศึกระหว่างเทพกับมาร สวรรค์กับนรก
เหมือนไม่น่าจะเป็นความจริง

....

คุณรู้ไหม...
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้ เรื่องนี้ไม่ควรเป็นเรื่องจริงได้
แต่คุณรู้ไหม
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้ ตอนนี้ เดี๋ยวนี้
สาเหตุของเรื่องมาจากสาเหตุเดียว คือ มนุษย์ไม่รู้หลักจิตวิญญานของผู้สร้างแท้...

If anyone has ears to hear, let him/her hear what The Lord Jesus Christ reveals in this post.

...Theerapong Theppakorn
เราไม่ได้สอนคุณ เราสอนวิญญานคุณ
เราไม่ได้มาลบล้าง เรามาทำให้สำเร็จ
SHARE
Written in this book
Experience with Cosmic people
ประสบการ ข่าวสาร ภารกิจ 
Writer
ttpong777
Writer
I know it's not much but the best I can do with my love and compassion. Here is the knowledge, memory and information from my old soul. Let jump out of the box (your belief). Expand your conciousness. Seek the truth of knowledge for wisdom. Let make spiritual awakening and enlightenment. Let know and be yourself. Come and learn in our school. The School of Life

Comments

URBeloved
9 months ago
ขอบคุณที่ได้มาเจอบทความนี้ในวันนี้ร่างกายอ่อนล้า ทุกสิ่งดูหดหู่หมดหวัง
แต่เสียงเรียกภายในจิตใจ ต้องการที่จะ connect กับ Higher Self ของตนเองอยู่ตลอดเวลา ....ขอบคุณ
Reply