สังคมไทยกับปัจจุบันที่ค่อย ๆ ล้าหลัง
สังคมไทยกับปัจจุบันที่ล้าหลัง...เริ่มต้นจากแพล็ตฟอร์มอินเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น คนส่วนใหญ่มักยึดติดกับเรื่องเดิม ๆ ความเคยชินเดิม ๆ จนปรับตัวตามไม่ทันหรือไม่อยากปรับตัวอะไรทั้งสิ้น เพียงแค่คิดว่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนิ คนส่วนใหญ่อาจมองว่าเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนสังคมให้ทันตามสมัย และโรงเรียนหลายแห่งในต่างจังหวัดนอกจากจะเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาที่ดีแล้ว ก็เป็นเรื่องยากที่เทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน นี่เป็นสาเหตุที่สังคมไทยนับวันยิ่งถอยหลังลงเรื่อย ๆ ในขณะที่หลายประเทศที่มีมีความเจริญตามหลังไทยก็กำลังจะแซงหน้าในไม่ช้า

คนหัวก้าวหน้ามักจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก คนที่มองโลกกว้างเท่านั้นที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
การวิวัฒนาการของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างมากขึ้น ประเทศที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจะเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีเหล่านั่นมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน อาทิ จีนใช้ระบบการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นแทนการใช้เงินสด เพราะมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบการไหลเวียนเงินในบัญชีได้ง่าย นอกจากนั้นในหลายประเทศใช้ระบบรางในการขนส่งมวลชนเพื่อบรรเทาความตรึงเครียดบนท้องถนนและสนามบิน เทคโนโลยีเหล่านี้จะอยู่กับเราไปอีกนานและจะมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ อย่างที่เราได้ยินอยู่บ่อย ๆ คือ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบาทในสังคมมนุษย์ และทำหน้าเป็นทัพเสริมในกระบวนการผลิตและการบริการ AI ถูกออกแบบให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย รวมถึงมีกลไกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิดและการกระทำ เช่น การสื่อสาร การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคำนวน ฯลฯ ทั้งนี้ในอนาคตคตเราอาจได้เช็คอินโรงแรมผ่านระบบตรวจสอบชีวมาตร สแกนใบหน้าแทนการใช้ตั๋วรถไฟ แม้กระทั่งใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุมเพื่อความแม่นยำ ฯลฯ

ประเทศไทยกับการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นไปในทิศทางใด ถ้าหากคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วดเร็ว และประเทศไทยจะก้าวสู่.ยุคดิจิตัลได้อย่างไร หากคนไม่รู้จักการปรับตัวให้รู้เท่าทันโลก

ทว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเป็นสากลได้นั้น เริ่มจากความเท่าเทียมกันทางสัมคม หยุดเศรษฐกิจงูกินหาง และกระจายอำนาจไปยังภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนสร้างอาชีพให้ประชาชนเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ทั่วถึง ยกตัวอย่างประเทศจีน เมื่อก่อนรัฐบาลจีนเคยแจกเงินเพื่อจัดการปัญหาคนยากคนจนในประเทศ แต่การแจกเงินให้ฟรีเหมือนเป็นการจัดการปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นการเอาเงินไปโยนลงเหว ซึ่งต่อมาเปลี่ยนนโยบายจากการแจกเป็นการสร้างอาชีพให้คนจนมีงานทำ เพราะการสร้างงานสร้างอาชีพ การกระจายรายได้และการใช้คนให้ถูกงาน ซึ่งจีนมีแนวคิดที่ว่าการขับเคลื่อนประเทศเกิดจากคนรากหญ้าหรือชนชั้นแรงงาน

อย่าหยุดเรียนรู้ให้เหมือนกับโลกที่ไม่เคยหยุดหมุน

การที่ไทยจะหลุดออกจากประเทศที่กำลังพัฒนามาเป็นประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ไม่ใช่รัฐบาลเอาประชาชนมาปะหน้าแล้วอ้างว่าทำงานเพื่อแผ่นดิน ประเทศไทยมีทรัพยกรหลายอย่างที่สามารถสร้างมูลค่ามากมาย มีแรงงานคุณภาพมากพอที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ และเชื่อว่าเด็กยาวชนหลายคนพร้อมเติบโตเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศก้าวหน้า แต่เด็กหลายคนต้องทิ้งความฝันหรือไม่กล้าที่จะฝันอยากจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ นักบินอาวกาศ หรืออาชีพที่สร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศชาติ เพราะระบบการศึกษาที่ล้าหลังของไทย เด็กภูธรเข้าไม่ถึงการศึกษาที่ดีเท่าเด็กในเมือง และรัฐบาลไม่เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบศึกษาให้ตอบสนองต่อโลกยุคปัจจุบัน ไม่ว่าใครได้เข้ามาเป็นรัฐบาล สุดท้ายก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้นายทุน

เกษตรกร คนรากหญ้าต้องดิ้นรนแค่ไหนถึงไปสู้เป้าหมายนั้นได้อย่างไร ในเมื่อเศรษฐกิจไทยผูกขาดกับนายทุนแค่กลุ่ม ๆ หนึ่ง
SHARE
Written in this book
THIS IS THAI SOCIETY
Writer
nichphum
Blogger
Everything you can imagine is real. Nice to meet you guys!

Comments

Janiva
1 year ago
พูดยาก เรายังอยู่ในสังคมที่หู้คนไม่ตระหนัก ปัญหารากเหง้าของโครงสร้างระหว่างความไม่เท่าเทียมในสังคมก็ยังอยู่ ทุกรัฐบาลที่ออกมาก็เอื้อให้แก่นายทุน ขูดรีดเงินจากคนจนและชนชั้นกลาง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งต่างๆ ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีแต่แย่ลง ต่อให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาที่มีอยู่ ก็ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะคนที่มีอำนาจ หรือผู้ใหญ่ไม่เปิดใจรับฟัง เราจะวนอยํ่ในส_าำสิ้นหวังแบบนี้ไปอีกนาน ถ้าเราไม่มีใครทำอะไรเลย
Reply