ศัพท์ภาษาอังกฤษ 4
What makes TB the world's most infectious killer?จากคลิป https://www.youtube.com/watch?v=N0Gv96uDctM
วันนี้ก็มาเรียนรู้ศัพท์แนววิทย์อีกแล้วค่ะ 
1. Archeologist (N.) นักโบราณคดี
2. Consumptive (Adj.) affected with a wasting disease, especially pulmonary tuberculosis.
3. Airborne (Adj.) in the air, or carried by air
4. Lungs (N.) either of the two organs in the chest with which people and some animals breathe
5. Diabetes (N.) a disease in which the body cannot control the level of sugar in the blood
6. Trigger (N.) a part of a gun that causes the gun to fire when pressed
              (V.) cause (an event or situation) to happen or exist.
7. Cough up blood = bloody cough
8. Oxygen deprivation (N.) ภาวะพร่องออกซิเจน
9. Microbe (N.) microscopic organism
10. Abdominal pain (N.)ปวดท้อง 
11. Impair (V.) to spoil something or make it weaker so that it is less effective บกพร่อง
12. Ashen skin (N.) ผิวซีด
13. White plague (N.) วัณโรค
14. Poverty (N.) poor
15. Stricken (V.) past participle of strike unpleasant feeling
16. Outward (adj.) going out or away from a place
17. In spite of แม้ว่า, ทั้ง ๆ ที่
18. Stride (V.) ก้าวย่าง walk with long, decisive steps in a specified direction
19. Physicist นักฟิสิกส์
20. Enabling gerund or present participle: enabling -   enable (V.)  make (a device or system) operational; activate.                  
21. Latent (Adj.) hidden or concealed
22. Dormant (Adj.) sleeping,inactive
23. Mount a defense = prepare for an attack. To get ready to fight back.
24. Prevalent (adj.) widespread in a particular area = general
25. Exacerbate (V.) make (a problem, bad situation, or negative feeling) worse.
26. Stigma (N.)  a mark of disgrace associated with a particular circumstance, quality, or person. รอยด่าง
SHARE
Written in this book
รวมted ed
ศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Writer
penny211
learner
นี่คือโลกที่อยากจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาและเรื่องที่อยากแนะนำให้เก็บไว้เป็นความทรงจำอีกรูปแบบหนึ่ง

Comments