ก า ล เ ว ล า
สุดท้ายแล้ว

สำหรับใครก็ตาม
ที่ยังคงยึดโยงอยู่กับอดีต

ก็จะค่อยๆถูกทับถม
ฉีกทึ้ง..

ด้วยกาลเวลา..

แม้ยังมีชีพ

ก็จะถูกฝังกลบทั้งเป็น....

หากยังไม่ปล่อยมือ

ก็จะสูญสลายไป

แม้ปล่อยมือ..
ร่องรอยจากกาลเวลาที่บาดลึก

ก็ยังปรากฏ..

เค้าจะช้าลง
มะงุมมะงาหรา

เดินเหมือนคนตามองไม่เห็น

....

และกลายเป็นบุคคลแปลกแยก
ถูกทิ้งร้าง

ประหลาด

ถูกหวาดกลัว

และโดนกีดกัน

ถูกฝังทั้งเป็น
โดนฉีกทึ้ง
โดยคนในสังคม..

เค้ายังคงอยู่
ก็เพียงร่างกาย...

ส่วนจิตใจนั้น

แหลกสลายไปนานแล้ว

24
22.07.20192562
SHARE
Written in this book
ความคิด ความเขียน
ไล่จับความคิด ฟุ้งๆคละคลุ้ง ด้วยการเขียน

Comments