ไวรัส
ไวรัส จำเป็นต้องเข้าไปเจริญและทวีแพร่พันธุ์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น เข้าไปอยู่ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เพราะไวรัสไม่มีเอนไซม์ ต้องอาศัยเอนไซม์ของเซลล์ นั้นหมายถึงไวรัสเป็นเชื้อที่ต้องอาศัยร่างของ สิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตมีเซลล์ (cellular life) ไม่ว่าในสัตว์ มนุษย์ หรือ พืช

แต่ไวรัสจากพืชจะมาร้ายสัตว์(รวมถึงคน)ไม่ได้ เพราะรูปแบบเซลล์ของสิ่งนี้แตกต่างกัน เว้นแต่ว่ามันสามารถพัฒนาการพันธุศาสตร์ของมัน ซึ่งโอกาสที่จะเป็นไปได้มากสุดก็คือการปรับแต่งดัดแปลงพันธุศาสตร์โดยมนุษย์นี้เอง ไวรัสเป็นปรสิตอยู่ในร่างของสิ่งมีชีวิตอื่น (obligate intracellular parasite) ไม่สามารถเติบโตหรือแพร่พันธุ์นอกเซลล์อื่นได้ ไวรัสอาจถือได้ว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีลักษณะของการเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงประการเดียวคือสามารถแพร่พันธุ์ หรือการถ่ายทอดสารพันธุกรรมของตนเองจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง อย่างไรก็ตามไวรัสไม่ใช่จุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ยังมีจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กกว่าไวรัสคือ ไวรอยด์ (viroid) และ พรีออน (prion) ไวรัสชนิดแรกที่ค้นพบคือไวรัสใบยาสูบด่าง (TMV หรือ Tobacco Mosaic Virus) ซึ่งค้นพบโดยมาร์ตินัส ไบเยอรินิค ใน ค.ศ. 1899ในปัจจุบันมีไวรัสกว่า 5,000 ชนิดที่ได้รับการบันทึกไว้
SHARE
Writer
NakvatHakimov
Istiklal Futurist.
Science,Physicist,Futurist,Educated,Economist and Politician in Istiklal Organization. นักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ นักอนาคตศึกษา นักการศึกษา นักเศรษฐศาสตร์ และ นักวิชาการอิสระ

Comments