บัญชีลำดับพงษ์ของพระเยซูคริสต์
บัญชีลำดับพงษ์ของพระเยซูคริสต์

ลูกา (3:23-38)

23 ฝ่ายพระเยซู เมื่อทรงเริ่มพระราชกิจ พระองค์มีพระชนม์มายุประมาณสามสิบพรรษา ตามความคาดหมายของคนทั้งหลาย เข้าใจว่าเป็นบุตรโยเซฟซึ่งเป็นบุตรเฮลี

24 เฮลีเป็นบุตรมัทธัตๆ เป็นบุตรเลวีๆ เป็นบุตรเมลคี เมลคีเป็นบุตรยันนายๆ เป็นบุตรโยเซฟ

25 โยเซฟเป็นบุตรมัทธาธีอัส มัทธาธีอัสเป็นบุตรอาโมสๆ เป็นบุตรนาฮูมๆ เป็นบุตรเอสลีๆ เป็นบุตรนักกาย

26 นักกายเป็นบุตรมาอาทๆ เป็นบุตรมัทธาธีอัสๆ เป็นบุตรเสเมอินๆ เป็นบุตรโยเสคๆ เป็นบุตรโยดา

27 โยดาเป็นบุตรโยอานันๆ เป็นบุตรเรซาๆ เป็นบุตรเศรุบยาเบลๆ เป็นบุตรเชอัลทิเอลๆ เป็นบุตรเนรี

28 เนรีเป็นบุตรเมลคีๆ เป็นบุตรอัดดีๆ เป็นบุตรโคสัมๆ เป็นบุตรเอลมาดัมๆ เป็นบุตรเอร์

29 เอร์เป็นบุตรเยซูๆ เป็นบุตรเอลีเยเซอร์ๆ เป็นบุตรโยริมๆ เป็นบุตรมัทธัตๆ เป็นบุตรเลวี

30 เลวีเป็นบุตรสิเมโอนๆ เป็นบุตรยูดาสๆ เป็นบุตรโยเซฟๆ เป็นบุตรโยนามๆ เป็นบุตรเอลียาคิม

31 เอลียาคิมเป็นบุตรเมเลอาๆ เป็นบุตรเมนนา เมนนาเป็นบุตรมัทตะธาๆ เป็นบุตรนาธันๆ เป็นบุตรดาวิด

32 ดาวิดเป็นบุตรเจสซีๆ เป็นบุตรโอเบดๆ เป็นบุตรโบอาสๆ เป็นบุตรสัลโมนๆ เป็นบุตรนาโชน

33 นาโชนเป็นบุตรอัมมีนาดับๆ เป็นบุตรอัดมินๆ เป็นบุตรอารนีๆ เป็นบุตรเฮสโรนๆ เป็นบุตรเปเรศๆ เป็นบุตรยูดาห์

34 ยูดาห์เป็นบุตรยาโคบๆ เป็นบุตรอิสอัคๆ เป็นบุตรอับราฮัมๆ เป็นบุตรเทราห์ๆ เป็นบุตรนาโฮร์

35 นาโฮร์เป็นบุตรเสรุกๆ เป็นบุตรเรอูๆ เป็นบุตรเปเลกๆ เป็นบุตรเอเบอร์ๆ เป็นบุตรเชลาห์

36 เชลาห์เป็นบุตรไคนานๆ เป็นบุตรอารฟาซัดๆ เป็นบุตรเชมๆ เป็นบุตรโนอาห์ๆ เป็นบุตรลาเมค

37 ลาเมคเป็นบุตรเมธูเสลาห์ๆ เป็นบุตรเอโนคๆ เป็นบุตรยาเรดๆ เป็นบุตรมาหะลาเลเอลๆ เป็นบุตรไคนาน

38 ไคนานเป็นบุตรเอโนสๆ เป็นบุตรเสทๆ เป็นบุตรอาดัมๆ เป็นบุตรพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน

#พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ทางแห่งสันติสุข #ทางแห่งชีวิตนิรันดร์ #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน
SHARE
Written in this book
คัมภีร์ไบเบิ้ล โดยลูกา
ส่งเสริมการแพร่พระกิตติคุณของพระคริสต์ไปถึงมวลชน เพื่อในที่สุดคนทั้งปวงจะได้รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้า และรับพระองค์ไว้เป็นพระผู้ช่วยของตน โดยอาศัยความช่วยเหลือของบรรดาสหายที่เป็นคริสเตียน ร่วมกันแชร์เผยแพร่พระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้า ที่จะประกาศออกไปนี้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ มีเรื่องพระประสงค์ของพระเจ้า สภาวะของมนุษย์ ทางแห่งความรอด เคราะห์กรรมของคนบาป และความผาสุขของผู้ที่เชื่อถือ หลักธรรมก็บริสุทธิ์ผุดผ่อง คำสอนก็ผูกพัน ประวัติศาสตร์ก็เป็นความจริง ข้อตกลงไม่มีเปลี่ยนแปลง จงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์จะได้เป็นคนฉลาด จงเชื่อถือเพื่อจะได้ความรอด จงประพฤติตามเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่อง มีแสงสว่างที่จะนำทุกท่าน มีอาหารเพื่อค้ำชูทุกท่าน และมีคำเล้าโลมเพื่อให้ทุกท่านชื่นใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นแผนที่ของผู้เดินทาง เป็นไม้เท้าของผู้แสวงบุญ เป็นเข็มทิศของผู้นำร่องทาง เป็นดาบของทหาร เป็นแผนผังของคริสเตียน เมืองบรมสุขกลับสู่สภาพเดิม เมืองสวรรค์เปิดกว้าง และปิดประตูนรก พระคริสต์เป็นหัวใจสำคัญ ท้องเรื่องก็เป็นของดีแก่ทุกคน สุดท้ายนำไปสู่พระสิริของพระเจ้า ควรจดจำไว้ให้เต็มสมอง ให้ครองจิตครองใจ ให้นำเท้า พระคริสตธรรมคำภีร์ที่จะแพร่ต่อจากนี้ จงอ่านอย่างช้าๆ อ่านบ่อยๆ อ่านด้วยใจอธิษฐาน พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นขุมทรัพย์ เป็นแดนสุขารมย์ เป็นย่านน้ำแห่งความพอใจประทานให้ชีวิตของทุกท่าน จะกางออกอีกในวันพิพากษาลงโทษ และจะให้คนจดจำไว้เป็นนิตย์ มีเรื่องความรับผิดชอบอันสูงส่ง จะให้รางวัลแก่ผู้ที่ขยันทำงาน คนใดดูหมิ่นเรื่องราวนี้ก็จะถูกปรับโทษ ขอบคุณพระเจ้า พระเจ้าอวยพร เอเมน #พระเจ้า #พระเยซูคริสต์ #พระวิญญาณบริสุทธิ์ #คริสเตียน #คัมภีร์ไบเบิ้ล #พระคริสตธรรมคัมภีร์ #คำสอนของพระเยซู #ผู้รับใช้ที่ทรงเลือก #ทางแห่งสันติสุข #ทางแห่งชีวิตนิรันดร์ #จิตวิญญาณแห่งความรัก #อาณาจักรคริสเตียน FB Fanpage : จิตวิญญาณแห่งความรัก FB Group : อาณาจักรคริสเตียน IG : christianmission Youtube : Christian Mission One
Writer
Christian
prophet
JESUS

Comments