บทที่ 3  การประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต
แนวคิดเกี่ยวกับ ภาวะวิกฤต.
           ภาวะวิกฤต  หมายถึง เหตุการณ์  สถานการณ์ที่รุนแรง สร้างความกดดัน ความตึงเครียดทั้งร่างกายและจิตใจต่อหมู่ชน.
     ภาวะวิกฤต  แบ่งได้เป็น 6 ประเภท   ดังนี้ คือ.
       1. ภัยธรรมชาติ
       2. การก่อวินาศกรรม
       3. การฆาตกรรม
       4. การโจรกรรม
       5. ความผิดพลาด ของบุคลากร
       6. การดำเนินธุรกิจ ที่ผิดพลาด.

     ภาวะวิกฤตเหล่านี้  ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านกายภาพและภาพลักษณ์ อย่างรุนแรงต่อองค์กร.   โดยกระบวนการเกิดภาวะวิกฤต ประกอบด้วยประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและพัฒนาไปเป็นประชามติ และกลายเป็นภาวะวิกฤต  ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อองค์กร และมีความจำเป็นต้องแก้ไขภาวะวิกฤตอย่างเร่งด่วน.
SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments