👹🤡🎃🎭😶👿🌬🧟‍♂️🧟‍♀️👽👻🤖💩
ในโลกแห่งความเป็นจริงมนุษย์นั้น
ได้ดำเนินชีวิตใกล้เคียงกับตัวละคร บทบาทหน้าที่ระหว่างบุคล
ถ้าหยิบหน้ากากขึ้นมาใช้ผิด ย่อมไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม
จึงต้องยอมรับหน้ากากที่สังคมเหล่านั้นยื่นให้
เป็นอย่างนั้น กระทำพฤติกรรมอย่างนั้น คิดอย่างนั้น
ถ้าคุณไม่อยากแปลกแยก แตกต่าง 
สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ในบริบทของสังคมนั้นๆ
หากแต่สิ่งนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณเอง รักษามันไว้ให้มั่น เพราะนั้นคือสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นๆ
คุณจะเห็นคุณค่าของมัน
สักวันหนึ่งที่คุณต้องการที่จะมอง 😁
SHARE
Writer
R_nut
student
แสวงหา ประสบการณ์พัฒนาตน สู่หนทางแห่งความสำเร็จ

Comments