อาการกลัวที่คุณจะต้องหัวเราะ
เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีความกลัวสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกลัวการทำผิด กลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ
เราเป็นคนหนึ่งที่ถูกปลูกฝังความกลัวนั้นมาตั่งเเต่เกิด ไม่กล้าที่จะยอมรับอะไรใหม่เพราะถูกสั่งสอนว่าสิ่งเดิมคือสิ่งที่ใช่ที่สุดแล้ว ในกาลเวลาที่เริ่มขยับตัวจากยุค2จีกลายเปลี่ยนมาเป็นยุค4จียุคที่เรียกว่าเป็นยุคที่เจริญที่สุดของไทย มีการอำนวยครบวงจรเเละนั่นเป็นสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดในชีวิต
เคยเป็นไหมเวลาไปห้างเเล้วเริ่มกลัวสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบันไดเลื่อน เครื่องจักรกลที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ใช่ค่ะเรานี่ละที่เป็นโรคกลัวบันไดเลื่อน ถึงมันไม่ใช่อาการกลัวที่น่ากลัวอะไรเเต่ก็กระทบกับชีวิตในประจำวันได้เยอะพอสมควร อาการกลัวนี่เราถูกโดนกระทำมาตั่งเเต่เด็กๆโดยที่เราตกบันไดเลื่อนนั่นเอง จากวันนั้้้้นมาจนถึงทุกวััััันนี้เราต้องเผชิญหน้ากัับมันเป็นประจำจากแรกๆทีี่แอนตีี้มันมาตลอดชีวิตหลังกลัับกลายมาเป็นความคุ้นชินเราขอเรียกว่่่่่่าการบำบัดเเล้วกันนะการบำบัััดของเราทำโดยที่่่่่่่ไม่ต้องพบจิตเเพทย์เเต่ต้องรวบรวมความกล้้า ยังคงจำได้เสมอว่าการขึึ้นครั้้งเเรกนั้้้้นยากเย็นขนาดไหน เราต้้องทำเป็นไม่กลัวหน้านิ่งเเละขาต้องไม่สั่นเราทำำำำำใจอยูู่หลายนาทีเลยกว่าจะตััดสินใจขึ้นมันเป็นครั้งเเรก ถามว่่าผ่านไปด้้้วยดีีีไหมต้องบอกเลยว่่าค่่่่อนข้างประทับใจเลยเเหละ
     มาถึงวิธีแบบฉบับคนกลัวบันไดเลื่อนกัน เราพยายามไม่มองลงไปที่ข้างล่างเพราะจะทำให้เราลายตาเเละกลัวจากนั้นจับราวบันไดพร้อมกับก้าวขา ครั้งเเรกขาเราเเข็งมากเกือบล้มสเต็ปต่อไปคือการประคองสติให้มากที่สุดค่ะเเละนั้นคือทั้งหมดของวิธีการบำบัดของเรา ถามว่าหายขาดเลยไหมต้องขอบอกว่าสำหรับเราไม่นะเเต่ดีกว่าเดิมมาก เเต่เราจะมีเพียงอาการประหม่าไปหน่อยก็เท่านั้น

ทุุกคนล้้้้้้้วนมีความกลััวเป็นของตััััวเองจงเลืืือกทีี่จะออกเดิินแก้้้ปัญหามากกว่่าการพูููดว่่าทำไม่่่่ได้
  เรามีความเชื่อว่าทุกความกลัวย่อมมีทางออกเสมอ กรณีีของเราอาจจะเป็นเรื่องตลกเเต่่ความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องตลกเลยค่ะ เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความกลัวอยู่นะ ขอให้ออกมาแก้ไขเเล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

SHARE
Writer
lullabie
writer
IG:penpit_ nice to meet you😇

Comments