0 YOU / 당신 .
วงโคจรของคุณ
การเดินทางของฉัน
เราต่างเลือนหายจากกันและกัน .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
SHARE
Written in this book
YOU '당신'
วงโคจรของคุณ / การเดินทางของฉัน / เราต่างเลือนหายจากกันและกัน .
Writer
rozepeace
* poet
whaleverse.carrd.co

Comments