บทที่ 1  แนวคิดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
    1.1  แนวคิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์
       งานประชาสัมพันธ์  เป็นการสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์การ ได้กำหนดไว้  ไปสู่สาธารณชน..
    1.2  ปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์
       มนุษย์  มีปัจจัยที่ทำให้มีความแตกต่างกัน  ได้แก่ ปัจจัยด้านสรีระ  ยังมีปัจจัยอื่นอีก  ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล(หรือ ปัจจัยจิตวิทยา) ได้แก่ การรับรู้  การเรียนรู้  ทัศนคติ  แรงจูงใจ  ความต้องการ   และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล (หรือ ปััจจัยสภาพแวดล้อม)  ได้แก่ สััังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  และเศรษฐกิจ
      ดังนั้น การสื่อสารประชาสัมพันธ์  จึงจำเป็นต้องศึึึกษากลุ่มเป้าหมาย ทัั้ั้งปััจจัยภายในและปัจจัยภายนอก  เพื่อกำหนดการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่่างมีประสิทธิภาพ.


SHARE
Writer
Watt-Tha-Na
Writer
นักวิชาการอิสระ นักกวีตำนาน และนักเขียนบทความอิสระ.

Comments