รัฐบุรุษ บุรุษผู้เป็นต้นแบบแห่งรัฐ
คำว่า "รัฐบุรุษ" ได้ปรากฏเป็นกระเเสอีกครั้ง ภายหลังจากที่ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยวัยย่าง 99 ปี ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

รัฐบุรุษ คืออะไร 
ใครบ้างที่เป็นรัฐบุรุษ

สำหรับประเทศไทย มี เพียง 2 บุคคลที่ได้รับจากยกย่องในฐานะรัฐบุรุษของชาติ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ หรือ อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
2. พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

แต่ได้รับยกย่องเป็น 2 ตำแหน่ง คือ "รัฐบุรุษอาวุโส" เเละ "รัฐบุรุษ"

รัฐบุรุษคือ บุคคลผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในฐานะต่าง ๆ อาทิ ผู้นำทางการเมือง หรือผู้นำทางทหาร โดยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในตำแหน่งได้ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และได้ช่วยเหลือจงรักภักดีต่อชาตินั้น ๆ จนเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไป


ประเทศไทยเคยมีตำแหน่ง รัฐบุรุษอาวุโส หมายถึง บุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ ในฐานะผู้นำทางการเมืองหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ได้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วไปพระมหากษัตริย์ไทยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ยกย่องบุคคลเป็นรัฐบุรุษอาวุโสจำนวน 1 คน คือ

ปรีดี พนมยงค์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล นายกรัฐมนตรี ผู้นำสมาชิกคณะราษฎรฝ่ายพลเรือน ผู้นำขบวนการเสรีไทย และผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษอาวุโสเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2488

ส่วนตำแหน่ง รัฐบุรุษ หมายถึง ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมือง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอด ไม่มีความด่างพร้อย และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

คณะรัฐมนตรีจะมีมติเสนอชื่อให้รัฐสภาเห็นชอบแล้วทูลเกล้าฯ ถวายให้พระมหากษัตริย์ไทยยกย่องต่อไป ปัจจุบัน มีผู้ได้รับยกย่อง 1 ท่าน คือ


พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ อดีตประธานองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 อดีตผู้บัญชาการทหารบก และอดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับยกย่องเป็นรัฐบุรุษเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2531

SHARE

Comments