คุณเปลี่ยนไปอย่างไร คุณเป็นคนเดิมหรือไม่
คำชี้แจง
เรื่องนี้ไม่เหมาะกับทุกคน ผู้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เปิดกว้างทางความคิดและต้องการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท ผู้ที่ไม่เหมาะสม คือ ผู้ที่ไม่เปิดกว้างทางความคิด ชอบตัดสินและไม่ยอมรับความคิดและ/หรือประสบการณ์ของผู้อื่น ผู้เขียนใช้คำนิยามที่หลากหลายเพื่อให้ผู้อ่านเลือกคำนิยามตามปัญญาและความคุ้นเคย เน้นภาษาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ ความรู้สึก เน้นการถามคำถาม ท้าทายเพื่อกระตุ้นความคิดและอารมณ์ เน้นตัวอย่างเพื่อแสดงให้เห็นจริง นำเสนอด้วยข้อมูลจากรูปธรรมมนุษย์ วิญญาน และรูปธรรมชั้นสูงในมิติอื่นๆของพงษ์พันธุ์ Pleiadians 


วิญญาน  บุคลิก/นิสัยของวิญญาน
                วิญญานมีความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำซึ่งถูกบันทึกอยู่ในจิตใต้สำนึก  วิญญานมีการเกิดใหม่ในแต่ละชาติซึ่งเลือกเป็นเพศชายหรือเพศหญิงตามต้องการ   วิญญานที่มาเกิดในแต่ละชาติมีการเรียนรู้ 5 วัย  ได้แก่  วิญญานทารก วิญญานเด็ก วิญญานวัยรุ่น วิญญานผู้ใหญ่ และวิญญานสูงสัยย แต่ละวัยใช้เวลาประมาณ 7 ชาติ รวมเวลาของวัฏจักรการเกิดของวิญญาน 35 ชาติ     อย่างไรก็ตามปกติส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนรู้จนกระทั่งเป็นวิญญานสูงวัยไม่น้อยกว่า 100 ชาติ 
                การเกิดและใช้ชีวิตในแต่ละชาติของวิญญานจะมีการประสบการณ์ที่ซ่อนอยู่เป็นปมซึ่งเป็นจิตไร้สำนึกของบุคคล (personal unconscious) การกิดใหม่แต่ละชาติของวิญญานจะมีการสะสมข้อมูลเป็นจิตไร้สำนึกมวลรวม (collective unconscious) ซึ่งเป็นเสมือนที่รวบรวมและสะสมความทรงจำที่ซ่อนอยู่ของวิญญาน วิญญานมีการสืบต่อประสบการณ์ตกทอดจากวิญญานบรรพบุรุษ การเกิดแต่ละชาติหากมีการพัฒนาและสร้างพลังงานสติ/สำนึกอย่างต่อเนื่องจะมีการเลื่อนระดับกลายเป็นวิญญานที่มีวิวัฒนาการ   เมื่อวิญญานที่มีวิวัฒนาการมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์ทำให้เกิดเป็มนุษย์ที่ร่างกายมีวิวัฒนาการ มีความสมบูรณ์ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

                 การเกิดใหม่แต่ละชาติของวิญญานมีการกำหนดเพศโดยวิญญานซึ่งเป็นได้ทั้งชายและหญิงส่งผลให้วิญญานถูกหล่อหลอมให้มีลักษณะของหญิงที่มีอยู่ในเพศชาย (anima) และลักษณะของชายที่มีอยู่ในเพศหญิง (animus) สะสมรวมกันในแต่ละชาติกลายเป็นบุคลิกภาพและนิสัยที่เป็นตัวตนภายใน (inner self)      ตัวตนภายในของวิญญานมีรูปแบบที่เป็นรูปลักษณ์ของบุคลิกภาพและนิสัยหรือแม่แบบสากล (Archetype) ซึ่งส่งผลให้วิญญานมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไป

              วิญญานเป็นพลังงานที่เป็นรากฐานโครงสร้างทางบุคลิกภาพที่ก่อให้เกิดเป็นรูปแบบสมองของมนุษย์ วิญญานเป็นพลังงาน/สติ/สำนึกมีการสร้างสรรค์บนโครงสร้างบุคลิกภาพ นิสัย ประสบการณ์และข้อมูลความรู้ของวิญญานที่เป็นทุนเดิมและสร้างให้เกิดระบบสมองและส่วนประกอบต่างๆ ของมนุษย์    หากมนุษยมีแบบแผนการสร้างสรรค์ของสมองที่สอดคล้องกับโครงสร้างบุคลิกภาพของวิญญานจะสามารถนำเอาข้อมูลความรู้จากอดีตชาติของวิญญานออกมาใช้ได้โดยอาศัยแรงเสริมกระตุ้นเพียงเล็กน้อยจากประสบการณ์ในชาติปัจจุบันเพื่อช่วยกระตุ้นให้ข้อมูลในระดับจิตใต้สำนึก (subconscious mind) เข้ามาอยู่ในระดับจิตสำนึก (conscious mind) เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.........
บุคลิกภาพและนิสัยเปลี่ยนไป
                 เมื่อวิญญานมาเกิดเป็นมนุษย์   วิญญานจะมีความรู้ ประสบการณ์และความทรงจำเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกโดยประตูของจิตใต้สำนึกจะปิดลงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้หากไม่มีการกระตุ้นจากประสบการณ์ในชาติปัจจุบันภายใน 6 ปีนับตั้งแต่แรกเกิด   ในช่วงชีวิตวัยเด็กคุณมีการเรียนรู้ ประสบการณ์และได้รับอิทธิพลจากพ่อ แม่ ครู เพื่อนและสังคมซึ่งคุณจะมีข้อมูลในระดับจิตสำนึก (conscious mind)    คุณถูกสอนให้เชื่อด้วยหลักการ เหตุผล ข้อเท็จจริงและค่านิยมของสังคม ข้อมูลเหล่านี้นี้จะถูกบันทึกลงในจิตใต้สำนึก (subconscious mind) ซึ่งเป็นการโปรแกรมจิตจากระดับจิตสำนึกสู่จิตใต้สำนึกทำให้คุณมีรูปแบบทางความคิดที่ทำให้คุณมีความคิด ความเข้าใจ การรับรู้ การตีความ ความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์ ความทรงจำ ทัศนคติ และพฤติกรรมกลายเป็นความรู้สึกถึงตัวตนของคุณ   คุณดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกตัวตนของคุณ คุณใช้ตัวตนของคุณดำเนินการ จัดการปัญหาและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น การควบคุม ยอมตามคนอื่น ใช้เหตุผล และเฉไฉ ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สนใจ การหลีกหนี เป็นต้น
              ในการโปรแกรมจิต จิตใต้สำนึกจะทำงานโดยรับคำสั่งการคิดของจิตสำนึก จิตใต้สำนึกไม่มีการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเหตุผลข้อเท็จจริง จิตใต้สำนึกมีพลังและศักยภาพมากถึง 90% ที่จะดึงดูด บรรดาล หรือนำพาสิ่งต่างๆรอบตัวให้มาเกิดขึ้นกับคุณตามที่คุณบอกจิตใต้สำนึก    ทุกโปรแกรมจิตและทุกความคิดที่ทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตจริง     ในทุกขณะของชีวิตความคิดมีความสำคัญมากเพราะเป็นการบอกจิตใต้สำนึกให้ทำงาน เป็นการโปรแกรมจิตให้คิดแบบอัติโนมัติ สามารถกำหนดชะตา อนาคตชีวิตของคุณ

......Ego and Persona
ประสบการณ์วัยเด็กทำให้การดำเนินชีวิตของคุณมีความคิด อารมณ์ ความรู้สึกอย่างไร
คุณมีบุคลิกภาพและนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหน
ทุกๆวันของคุณมีรูปแบบความคิดความสอดคล้องหรือผิดแปลกไปจากวิญญานหรือไม่
ประสบการณ์วัยเด็กทำให้บุคลิกภาพ นิสัย และพฤติกรรมที่แสดงออกขัดแย้งกับเป็นตัวตนของวิญญานหรือไม่
คุณใช่คุณหริอไม่
คุณคือวิญญานหรือไม่
หรือเป็นเพียงการรับรู้ ตีความ และพฤติกรรมที่คุ้นชินเป็นนิสัย
จนเกิดความรู้สึกเป็นตัวตน เป็นเอกลักษณ์ เป็นการรับรู้ตัวเอง ที่เรียกว่าอีโก้ (Ego)

เมื่ออีโก้เกิดขึ้น คุณจะเอาหน้ากากมาสวม เรียกว่า persona หน้ากากนี้คุณสร้างขึ้นเองเพื่อให้อีโก้ได้อยู่กับคุณจนกระทั่งคุณคิดว่าคุณเป็นตัวของคุณเอง    ถ้าคุณสวมหน้ากาก (persona) คุณจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงได้ มีผลเสียต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การขัดเกลานิสัย เป็นการทำร้ายตัวเอง หน้ากากจะนิ่งทำให้คุณตอบสนองความต้องการของอีโก้มากขึ้น มากขึ้น จนอีโก้ตัวใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้น
......

Shadow
เงามืด (shadow) เป็นแม่แบบ (Archetypes) เป็นสัญชาตญาณพื้นฐานที่คล้ายสัตว์ที่มนุษย์ได้รับการสืบทอดมาจากสัตว์ในวิวัฒนาการ  มนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำสิ่งไม่ดีและชั่วร้าย เป็นด้านมืดหรือด้านของความเป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ เงามืดเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่ไม่ดีที่คุณมองไม่เห็นในตัวเองแต่คุณแต่จะเห็นในบุคลิกภาพและนิสัยของคนอื่นซึ่งสะท้อนภาพในตัวคุณ เป็นบุคลิกภาพและนิสัยที่กระตุ้นให้คุณรู้สึกไม่ชอบพฤติกรรม เหตุการณ์ หรือคนๆนั้น เป็นพฤติกรรมที่คุณเกิดความรู้สึกไม่ชอบ ไม่พอใจ ก้าวร้าว เป็นศัตรูกับผู้อื่น ไม่น่าชื่นชมและเป็นความคิด ความรู้สึกและการกระทำที่สังคมไม่ยอมรับเพราะเป็นการแสดงสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควรกับค่านิยม เงามืดในตัวคุณนี้จะถูกซ่อนปิดบังโดยหน้ากากทำให้คุณมองไม่เห็น เงามือเป็นประสบการณ์ไร้สำนึกของบุคคล (personal unconscious)

ในวัยเด็กคุณมีประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในระดับจิตสำนึก (conscious mind) บางเรื่องเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจและบางเรื่องไม่ประทับใจ แต่ละเรื่องส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจที่อาจทำให้คุณจดจำ ต้องการลืม เก็บกด เพิกเฉย ไม่รับรู้ ไม่ใส่ใจ จนกลายเป็นปมที่จะส่งผลต่อตนเองโดยไม่รู้ตัว แม้เวลาผ่านไปคุณอาจลืมมันได้ ความทรงจำเบาบางลงได้ แต่ความทรงจำนั้นจะหวนกลับมาอีกเมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสมมากระตุ้น ประสบการณ์นี้เป็นจิตไร้สำนึกแต่ละบุคคล (personal unconscious) เป็นประสบการณ์ที่เป็นปมหรือแผลที่ซุกซ่อนอยู่ภายในและอาจส่งผลกระทบต่อคุณได้ทั้งในด้านบวกและลบ เช่น อาจทำให้เกิดแรงผลักดันให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายและจนสำเร็จได้ ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้คุณเสียกำลังใจ เศร้าใจ ซึมเศร้าเป็นต้น
ทั้ง 2 กรณีสามารถนำไปสู่พฤติกรรม บุคลิกภาพและนิสัยที่ทำให้รู้สึกถึงการมีตัวตนในลักษณะเดียวกับอีโก้ทำให้เกิดการปิดบังตัวตนที่แท้จริง ปิดบังศักยภาาพและความสามารถพิเศษ
........

Anima/Anumus
ลักษณะของหญิงที่มีอยู่ในชาย (anima) และลักษณะของชายที่มีอยู่ในหญิง (animus) หรืออาจเรียกว่าลักษณะเพศแฝงเร้น ซึ่งเป็นการอธิบายถึงลักษณะความเป็นหญิงในบุคลิกภาพของผู้ชาย เช่น ความอ่อนโยน ความนิ่มนวล เป็นต้นลักษณะความเป็นหญิงที่มักแฝงไว้ในชายและลักษณะความเป็นชายในบุคลิกภาพของผู้หญิง เช่น ความเข้มแข็ง ความเด็ดเดี่ยว ที่มักแฝงไว้ในตัวหญิงเช่นกัน anima/animus เกิดจากผลของประสบการณ์ทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ระหว่างชายกับหญิง เพศชายมีชีวิตอยู่กับเพศหญิงทำให้ผู้ชายรับลักษณะความเป็นหญิง ในขณะที่ทำให้ผู้หญิงรับลักษณะของความเป็นชายไว้ในตนเองทำให้เพศหญิงมีความเข้มแข็งมีความอดทนและกล้าหาญ ในขณะที่เพศชายเองก็มีความอ่อนโยน และนุ่มนวลแฝงอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้แต่ละเพศแสดงคุณลักษณะของเพศตรงข้ามในตัวตน การแสดงคุณลักษณะที่เป็นเพศตรงกันข้ามช่วยให้แต่ละเพศมีการตอบสนองเพื่อการเข้าใจกันและกัน โดยฝ่ายชายจะเข้าใจธรรมชาติของฝ่ายหญิงจากคุณลักษณะของฝ่ายหญิงที่มีอยู่ในตัวฝ่ายชายเอง และในทำนองเดียวกันก็จะทำให้ฝ่ายหญิงเข้าใจธรรมชาติของฝ่ายชายที่มีอยู่ในตัวของหญิงเช่นกัน
.....

Inner self
ตัวตนภายในตน (inner self) เป็นบุคลิกภาพและนิสัยที่แท้จริงของวิญญาน
เป็นศูนย์กลางของบุคลิกภาพ หรือแม่แบบของวิญญานซึ่งนำบุคคลไปสู่การแสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวตนให้ถึงจุดสูงสุด ตัวตนภายในเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาเพื่อมุ่งไปสู่ความเข้าใจตนเองในวิถีทางของแต่ละบุคคล (Way of Individual)     ความเข้าใจตนเองเป็นกระบวนการที่ใช้เวลา วิญญานต้องพยายามแก้ไขปัญหา ตลอดจนความคิด ข้อขัดแย้งต่างๆ ในชีวิตๆ จนกระทั่งยอมรับเงามืดในตัวเอง ขัดเกลาอีโก้และถอดหน้ากากออกเพื่อการยอมรับตนเอง รักตนเอง เข้าใจตนเอง     โดยตัวตนภายในจะยังไม่แสดงออกอย่างชัดเจนจนกว่าจะถึงวัยกลางคนซึ่งเป็นวัยที่บุคคลเริ่มต้นที่จะมีความพยายามอย่างจริงจังที่จะเข้าใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโดยเปลี่ยนบุคลิกภาพและนิสัยจากการรับรู้ตนเอง (Ego) มาเป็นตัวตนที่แท้จริง คือวิญญาน (soul) การค้นหาตัวตนภายในอาจใช้หลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับตัวตน การแสวงหาเอกภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคคลเพื่อการเป็นผู้บริสุทธิ์ สะอาด สว่าง สงบ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานโดยใช้การฝึกฝนหรือการปฏิบัติ เช่น การฝึกโยคะ การฝึกสมาธิ การเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาน เป็นต้น
....

Theerapong Theppakorn
เราไม่ได้สอนคุณ เราสอนวิญญานคุณ
เราไม่ได้มาลบล้าง เรามาทำให้สำเร็จSHARE
Written in this book
Experience with Cosmic people
ประสบการ ข่าวสาร ภารกิจ 
Writer
ttpong777
Writer
I know it's not much but the best I can do with my love and compassion. Here is the knowledge, memory and information from my old soul. Let jump out of the box (your belief). Expand your conciousness. Seek the truth of knowledge for wisdom. Let make spiritual awakening and enlightenment. Let know and be yourself. Come and learn in our school. The School of Life

Comments