Introducing to Psychopathology
เลคเชอร์ของป้า ได้ฤกษ์ทบทวนเนื้อหา ว่าด้วยเรื่องจิตพยาธิวิทยา หรือ Psycholopatthology เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอาการทางจิตใจและโรคทางจิตใจ (psychological symptoms and mental disorder)โรคแต่ละโรคนี้มีอาการและอาการแสดง (อาการ = symptopm= case รู้สึกได้เอง, อาการแสดง=sing=แปลตรงตัวก็สัญญาณ =อาการที่คนอื่นรับรู้ได้) การจัดโรคปกติว่ายากแล้วไอ้การจัดโรคทางจิตนี้ยิ่งยุ่งยาก ก็เนอะมันอยู่ในใจไง จะส่องกล้องดูก็ไม่ได้ psycholopat นี้แบ่งออกเป็น 2 สาขาใหญ่ๆ

I.จิตพยาธิวิทยาด้านการพรรณา (Describes Psychotherapy) เน้นเรื่องsymptom และ sing ทางพฤติกรรมที่แสดงโรคทางจิตใจ แบ่งเป็น 2 ประเด็น
a.psychological symptoms การแยกระหว่างการมีและไม่มีอาการทางจิต ซึ่งแบ่งออกได้อีก 5 ประเภท อันนี้มันเยอะ ต้องไปอ่านเองนะ 🙂
b.classification of mental disorder =การจำแนกโรคทางจิตใจ =ระบบ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders หรือ DSM ปัจจุบันใช้เวอร์ 5 ซึ่ง DSM 5 เพิ่งใช้ปี 2013 เวอร์ชั่น5 น่าจะอยู่อีกนานนนน

II.จิตพยาธิวิทยาด้านการอธิบาย (Explanatory Psychopathology )
a.ทฤษฎีทางจิต
b.ทฤษฎีการเกิดโรค

เพิ่มเติม ป้าสรุปย่อมาอีกที เนื้อที่เซลล์ป้าน้อยเลยย่อสั้นเว่อร์
ใครสนใจค้น google เพิ่มเด้อ “กรอบความคิดของโรคและจิตพยาธิวิทยา” ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์
SHARE
Written in this book
Psychic
เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับจิตวิทยาที่สนใจค่ะ อาจจะเน้นไปแนวๆ จิตเวช มีเรื่องโรคเป็นหลักค่ะ
Writer
Unmaan
Pauper
Most people don’t listen with the intent to understand they listen with the intent to reply or to react.

Comments