IT กับโลกยุคปัจจุบัน

      ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสำคัญในชีวิตประจำวันของคนรามากขึ้น เพราะ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความทันสมัยอยู่เสมอ มีพัฒนาการด้านวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การดำรงชีวิต วัฒนธรรม และสังคม ทำให้ผู้ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้นั้นได้รับความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

      ดังนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า โลกในยุคปัจจุบันนี้ได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุค IT อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ว่าได้ IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต การสื่อสาร รวมถึงการเรียนการสอน ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การที่เราจะบรรยายหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆโดยอาศัยการพูดหรือการเขียนกระดานเอย่างเดียวนั้น คงจะเป็นเรื่องที่ล้าสมัยและน่าเบื่อ เราได้เปลี่ยนมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนทั้งในสำนักงานหรือสถาบันการศึกษาทั่วๆไปซึ่ง มีความสามารถในการแสดงภาพ เสียง และข้อความ ต่างๆ ให้ความรวดเร็วและฉับไวขึ้นมาก

      ปีนี้เป็นปีที่แวดวงไอทีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ไม่เพียงแต่ตัวเทคโนโลยีที่ก้าวเร็วจนคนหลายคนตามไม่ทัน แม้แต่วัฒนธรรมในการใช้ไอทีของคนเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ไอทีมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใหม่ทางสังคมโลก เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการกระจายแบบทุกทิศทุกทาง มีระบบตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่แตกต่างจากในอดีตมากจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจากประเทศหนึ่งมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆอย่างรวดเร็ว ผลของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้าน

     เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้น มีการใช้เครือค่าย เช่นอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงานต่างๆ การดำเนินธุรกิจใช้สารสนเทศอย่างกว้างขวางเกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ(Cyberspace) มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในไซเบอร์สเปซ(Cyberspace) เช่น การพูดคุย การซื้อสินค้าและบริการ การทำงานผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริงมากมาย เช่นห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริงที่ทำงานเสมือนจริงฯลฯ

     เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแบบเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการ คือสามารถเลือกตามความต้องการได้ เพราะเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าจนสามารถนำจนสามารถนำระบบสื่อสารมาตอบสนองตามความต้องการของมนุษย์ได้

     เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก ความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ ระบบเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมมีขอบเขตจำกัดภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก ทั่วโลกจะมีกระแสหมุนเวียนแลกเปลี่ยนสินค้าบริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

     เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเอื้ออำนวยให้การดำเนินการมีขอบเขตกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ระบบเศรษฐกิจของโลกจึงผูกพันกับทุกประเทศ และเชื่อมโยงกันแนบแน่นขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการดำเนินการระยะยาวขึ้น อีกทั้งยังทำให้วิธีการตัดสินใจมีทางเลือกได้มากขึ้น มีความละเอียดอ่อนในการตัดสินปัญหาได้ดีขึ้น

     เทคโนโยยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สำคัญในทุกๆวงการ ดังนั้นจึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและการเมือง ได้อย่างมาก เราสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที เราใช้เครือค่ายอินเตอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับคนได้ทั่วโลก จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม สังคม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองมีส่วนมาจากการวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศ
SHARE

Comments